Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 2193 van 21.12.2020
Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninklijk uit de Europese Unie

ADVIES 2192 van 21.12.2020
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2021
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2021

ADVIES 2191 van 16.12.2020
Advies over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

RAPPORT 121 van 16.12.2020
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 2190 van 15.12.2020
Bijkomende projecten ten gunste van risicogroepen voor jongeren onder de 26 jaar – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013

ADVIES 2189 van 15.12.2020
Follow-up van advies nr. 2181 - Alternatieve oplossingen voor de verenigingsactiviteiten - Gevolgen van de vernietiging van de relancewet

ADVIES 2188 van 15.12.2020
Gerechtelijke reorganisatie – Tussentijds advies

ADVIES 2187 van 02.12.2020
Voorontwerp van wet houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ADVIES 2186 van 24.11.2020
Coronaviruscrisis - Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques

ADVIES 2185 van 24.11.2020
Europese raadpleging over het Europese actieplan betreffende de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

ADVIES 2184 van 27.10.2020
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 - Herstructureringen

ADVIES 2183 van 27.10.2020
Wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren

ADVIES 2182 van 27.10.2020
Ontwerp van actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021

ADVIES 2181 van 27.10.2020
Wetsvoorstel betreffende het verenigingswerk

ADVIES 2180 van 27.10.2020
Opvolging van het advies nr. 2.179 - Financiering compensatie werkgeverskost gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie

ADVIES 2179 van 07.10.2020
COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020

ADVIES 2178 van 29.09.2020
Wetsvoorstel met betrekking tot de elektronische verzending van arbeidsrechtelijke documenten

ADVIES 2177 van 29.09.2020
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2020-2021

ADVIES 2176 van 29.09.2020
IAO - Intrekking van het verdrag nr. 34 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vragen - Rapport en vragenlijst voor het vraagstuk VII dat is ingeschreven op de agenda van de 110e zitting (2022) van de Internationale Arbeidsconferentie

ADVIES 2175 van 29.09.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 - Onderwijs en opleiding

ADVIES 2174 van 14.07.2020
Vaderschapsverlof en geboorteverlof - Wetsvoorstellen

ADVIES 2173 van 14.07.2020
Wetsvoorstel – Verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding wettelijke samenwoning

RAPPORT 120 van 14.07.2020
Rapport voor de periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020, uitgebracht door de Belgische regering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

RAPPORT 119 van 14.07.2020
Derde rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

RAPPORT 118 van 14.07.2020
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2019

ADVIES 2172 van 30.06.2020
Elektronische ecocheques – Opvolging en monitoring

ADVIES 2171 van 30.06.2020
Wetsvoorstel teneinde de resterende bedragen bij niet-gebruik van maaltijd- en ecocheques door te storten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken

ADVIES 2170 van 30.06.2020
IPA 2017-2018 – Een innovatieve arbeidsorganisatie

ADVIES 2169 van 30.06.2020
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

ADVIES 2168 van 30.06.2020
IAO - Voorlegging aan het parlement van Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk en bijbehorende aanbeveling nr. 206, in juni 2019 aangenomen in de Internationale Arbeidsconferentie

ADVIES 2165 van 26.05.2020
Projecten voor risicogroepen en projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk - Ontwerp van koninklijk besluit

RAPPORT 117 van 26.05.2020 (PDF)  -  RAPPORT 117 van 26.05.2020 (Word)
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie

ADVIES 2164 van 26.05.2020
Bijdrage van de CRB en NAR in het kader van de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

ADVIES 2163 van 28.04.2020
Begeleidend advies bij de brochure “Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen”

ADVIES 2162 van 28.04.2020
Wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

ADVIES 2158 van 19.02.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau

ADVIES 2157 van 19.02.2020
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: ontwerp van vragenlijst voor de editie 2020 en ontwerp van kb

ADVIES 2156 van 18.02.2020
Loonkloof tussen mannen en vrouwen – Wetsvoorstellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011