Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 2155 van 17.12.2019
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Toepassing van de wet van 5 mei 2014 - Interpretatieproblemen

ADVIES 2154 van 17.12.2019
Wetsvoorstellen met betrekking tot het vaderschapsverlof en geboorteverlof

ADVIES 2153 van 17.12.2019
Wetsvoorstellen met betrekking tot het moederschapsverlof

ADVIES 2152 van 17.12.2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
- Werkgeversbijdragen voor 2020
- Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2020

ADVIES 2151 van 17.12.2019
Single permit : voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers

ADVIES 2150 van 17.12.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2020

ADVIES 2149 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

ADVIES 2148 van 26.11.2019
Kunstenaarsstatuut - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172 bis van de programmawet (I) van 24 december 2002

ADVIES 2147 van 26.11.2019
Omzetting van Richtlijn EU 2018/957 van het Europees Parlement en van de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

ADVIES 2146 van 22.10.2019
Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 63 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers - Gelijkstelling van het pleegouderverlof voor de berekening van het vakantiegeld

ADVIES 2145 van 22.10.2019
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2019-2020

ADVIES 2142 van 30.09.2019
Opheffing van de onderwerping aan de sociale zekerheid van de overeenkomsten voor beroepsomscholing en overeenkomsten voor beroepsopleiding - Impact op stagiairs met een handicap

RAPPORT 116 van 30.09.2019
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepa-lingen van de geratificeerde verdragen - rapporteringscyclus 2019

ADVIES 2140 van 16.07.2019
Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de opheffing van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

ADVIES 2139 van 16.07.2019
Fonds voor sluiting van ondernemingen - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007

ADVIES 2138 van 16.07.2019
IAO - Rapporteringscyclus betreffende de niet-geratificeerde verdragen (art. 19 IAO-Statuut) Alomvattende studie 2020 over de instrumenten betreffende de strategische doelstelling m.b.t. werkgelegenheid

ADVIES 2137 van 16.07.2019
IAO - Opheffing van verdragen - Rapport voor vraagstuk VII dat is ingeschreven op de agenda van de 109e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (2020)

ADVIES 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

RAPPORT 115 van 16.07.2019
IAO – Rapport over het tijdvak 1 juni 2016 - 31 mei 2019, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

RAPPORT 114 van 16.07.2019
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2018

ADVIES 2135 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit - Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2013/59/Euratom - De opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

ADVIES 2134 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure

RAPPORT 113 van 28.05.2019
Tweede rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

ADVIES 2133 van 28.05.2019
Editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

ADVIES 2132 van 23.04.2019
Sluitingswet van 26 juni 2002 – Wijziging van de Cao nr. 32 bis

ADVIES 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

ADVIES 2130 van 23.04.2019
Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

ADVIES 2129 van 23.04.2019
Welvaartsvastheid 2019-2020

ADVIES 2126 van 27.03.2019
Ontwerp van koninklijk besluit – Bevoegdheidsuitbreiding sociaal inspecteurs RSZ – Controle op het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

ADVIES 2125 van 27.03.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven

ADVIES 2124 van 27.03.2019

Bijdrage van de CRB en de NAR in het kader van de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2019

ADVIES 2123 van 26.02.2019
- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging ARBIS
- Ontwerp van koninklijk besluit - Medische blootstellingen
- Ontwerp van koninklijk besluit - Diergeneeskundige blootstellingen

ADVIES 2121 van 26.02.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit - RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten - Mobiliteitsbudget

ADVIES 2120 van 26.02.2019
Kunstenaarsstatuut – Follow-up van advies nr. 2061 – Invoering van het platform Artist@Work

ADVIES 2118 van 29.01.2019
Adviesaanvraag betreffende het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 (klein verlet)

ADVIES 2117 van 29.01.2019
Politiek verlof – Aanpassing aan de integratie van OCMW in gemeente – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2116 van 29.01.2019
Opheffing van de onderwerping van de overeenkomsten voor beroepsomscholing en overeenkomsten voor beroepsopleiding aan de sociale zekerheid - Impact op stagiairs met een handicap

ADVIES 2115 van 29.01.2019
Aanpassing lageloongrens van “categorie 3 - validen” van de structurele vermindering - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2113 van 29.01.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011