Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 2112 van 18.12.2018
Ontwerp van koninklijk besluit - Artikel 3 van de wet van 19 augustus 1948 - Opvordering werknemers

ADVIES 2110 van 18.12.2018
Wijziging van de sluitingswet van 26 juni 2002 en van de cao nr. 32 bis

ADVIES 2109 van 18.12.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2019

ADVIES 2108 van 18.12.2018
Arbeidsdeal

ADVIES 2107 van 27.11.2018
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure

ADVIES 2106 van 12.11.2018
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit –Schooljaar 2018-2019

ADVIES 2105 van 13.11.2018
Zware beroepen – Advies met het oog op de opstelling van een lijst met criteria betreffende blootstelling aan risico's van zwaar werk en verhoging van de leeftijdsvoorwaarde SWT bouwbedrijf, nachtarbeid en zware beroepen

ADVIES 2103 van 23.10.2018
Sociale verkiezingen 2016 - Voorbereiding sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2102 van 23.10.2018
Arbeidsdeal – Versoepeling van de voorwaarden voor de vrijstelling van socialezekerheids-bijdragen voor de op de cao nr. 104 gebaseerde vergoedingen

ADVIES 2101 van 23.10.2018
Bestrijding van de sociale fraude - Uitvoering van een aantal sectorale plannen voor eerlijke concurrentie

ADVIES 2100 van 23.10.2018
IAO - Jaarlijkse opvolging van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-Statuut) - Afschaffing van gedwongen arbeid - Protocol van 2014 bij het verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930

ADVIES 2099 van 25.09.2018
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Evaluatie en voorstellen in verband met de reglementering inzake re-integratie

ADVIES 2098 van 25.09.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties

ADVIES 2097 van 25.09.2018
Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3de lid 2, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

ADVIES 2096 van 25.09.2018
Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring

ADVIES 2095 van 25.09.2018
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding

RAPPORT 112 van 25.09.2018
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 2094 van 24.07.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2093 van 24.07.2018
Aanpassing van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Flexi-jobwerknemer ter beschikking gesteld door een uitzendbureau

ADVIES 2091 van 24.07.2018
Cao nr. 108 - Artikel 40 - Evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

RAPPORT 111 van 24.07.2018
IAO - Rapporteringscyclus 2018 betreffende de geratificeerde verdragen

ADVIES 2090 van 26.06.2018
Platform voor overleg tussen actoren die betrokken zijn bij het proces van vrijwillige terug-keer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet tot bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

ADVIES 2089 van 26.06.2018
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek met betrekking tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

ADVIES 2088 van 26.06.2018
Evaluatie van de bijzondere regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lonen van de rechtstreekse medecontractant in de bouwsector, zoals voorzien door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

RAPPORT 110 van 26.06.2018
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP - Evaluatie

RAPPORT 109 van 26.06.2018
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden van maart 2017

ADVIES 2087 van 22.05.2018
Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen

ADVIES 2086 van 22.05.2018
IAO - Voorlegging aan het parlement van de aanbeveling nr. 205 betreffende de werkgelegenheid en het waardig werk voor de vrede en de weerbaarheid, goedgekeurd tijdens de 106e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (Genève, juni 2017)

ADVIES 2085 van 22.05.2018
Studentenarbeid - Ratio legis arbeidsrechtelijke studentenregelgeving - Definitie begrip student

ADVIES 2084 van 23.05.2018
Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022 van de NMBS

ADVIES 2082 van 28.03.2018
Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2018

ADVIES 2081 van 27.02.2018
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte

ADVIES 2080 van 27.02.2018
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Burn-out

ADVIES 2079 van 27.02.2018
Sociale Maribel – Koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector – Ontwerp van wijzigingsbesluit

ADVIES 2078 van 27.02.2018
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029 en nr. 2.033 - Evaluatie van de lijst

ADVIES 2077 van 21.02.2018
Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen

ADVIES 2076 van 21.02.2018
- een ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling;
- een ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van biociden in het kader van duurzame ontwikkeling;
- een ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van biociden voor de periode 2018-2022 en
- een ontwerp van kb betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

ADVIES 2075 van 21.02.2018
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2074 van 29.01.2018
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2018

ADVIES 2073 van 29.01.2018
Welvaartsvastheid 2017-2018 – Evaluatie

ADVIES 2072 van 29.01.2018
Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 - Notie “kind met een handicap”

ADVIES 2070 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van gedeeltelijke dagen

ADVIES 2069 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit – Afschaffing van de dubbele indexering van de forfaitaire lonen die van toepassing zijn op de gelegenheidswerknemers van de horeca, de land- en tuinbouw en op de werknemers wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien bestaat in de horeca

ADVIES 2068 van 29.01.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011