Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 2067 van 19.12.2017
Ontwerp van koninklijk besluit – Vrijstelling van sociale bijdragen op vergoeding cao nr. 104

ADVIES 2066 van 19.12.2017
- Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015

- Outplacement - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21.10.2007

ADVIES 2065 van 29.11.2017
Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform - Ontwerp van wet en koninklijk besluit - Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deeleconomie

ADVIES 2064 van 28.11.2017
Rapporteringscyclus betreffende de niet-geratificeerde verdragen - Alomvattende studie 2019 over de socialebeschermingssokkels

ADVIES 2062 van 28.11.2017
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

ADVIES 2061 van 28.11.2017
Sociaal statuut van de kunstenaars - Bijwerking van de adviezen nrs. 1.744, 1.810 en 1.931

ADVIES 2060 van 28.11.2017
Openbaar vervoer “Waterbus Antwerpen” . Vraag om interpretatie van de cao nr. 19 octies

ADVIES 2058 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit - Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan de werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering

ADVIES 2057 van 24.10.2017
Aanpassing lage- en hogeloongrens van categorie 2 structurele vermindering vanaf 1 januari 2018 – Ontwerp van KB

ADVIES 2056 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Kilometervergoeding toegekend voor verplaatsingen per fiets - Vrijstelling van sociale bijdragen in het kader van woon-werkverkeer

ADVIES 2055 van 24.10.2017
IAO - 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2018) - Rapport V (1) - Een einde stellen aan geweld en pesterijen tegen mannen en vrouwen in de arbeidswereld

ADVIES 2054 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

RAPPORT 108 van 24.10.2017
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 van 2 februari 2017 - Maatschappelijke uitdagingen - Administratieve vereenvoudiging

RAPPORT 107 van 04.10.2017
Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018

RAPPORT 106 van 04.10.2017
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 2051 van 26.09.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal bepalingen van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

RAPPORT 105 van 26.09.2017
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rapporteringscyclus 2017

ADVIES 2050 van 18.07.2017
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwil-ligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk

ADVIES 2049 van 18.07.2017
Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen inzake veiligheidsverificaties

ADVIES 2048 van 18.07.2017
Mantelzorgers – Voorstel tot omkaderende sociaalrechtelijke maatregelen

ADVIES 2046 van 18.07.2017
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2017-2018

ADVIES 2045 van 18.07.2017
IAO – Rapport voor vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (2018) – Opheffing van de verdragen

ADVIES 2044 van 18.07.2017
Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

RAPPORT 104 van 18.07.2017
Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Eindrapport van België

RAPPORT 103 van 18.07.2017
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 2043 van 28.06.2017
Studentenarbeid – Begrip student – Alternerend leren – Wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten

ADVIES 2041 van 28.06.2017
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Bevoegdheden van de inspectiediensten – Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

ADVIES 2040 van 28.06.2017
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake werk

ADVIES 2039 van 21.06.2017
Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid

ADVIES 2038 van 23.05.2017
Ratificatie van IAO-verdragen – Ondersteuning van de lopende procedures

ADVIES 2037 van 23.05.2017
Mandaat in een managementfunctie in de instellingen van openbaar nut die geen openbare socialezekerheidsinstellingen zijn

ADVIES 2036 van 23.05.2017
Activerend beleid bij herstructureringen – Wijziging van het KB van 9 maart 2006 en het KB van 3 mei 2007

ADVIES 2034 van 23.05.2017
Wetsvoorstel betreffende de samenlevingsdienst

ADVIES 2033 van 23.05.2017
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029

ADVIES 2032 van 07.04.2017
Verlenging van de gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders

ADVIES 2031 van 07.04.2017
Nationaal hervormingsprogramma (NHP) 2017

ADVIES 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

ADVIES 2029 van 24.03.2017
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842)

ADVIES 2028 van 21.03.2017
Ratificatie van het verdrag nr. 131 van de IAO betreffende de vaststelling van minimumlonen

ADVIES 2027 van 21.03.2017
Detachering van werknemers – Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006

ADVIES 2026 van 21.03.2017
IPA 2017-2018 -Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018

ADVIES 2025 van 21.03.2017
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 2024 van 21.03.2017(NAR-CRB)
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: verbetering van het ontwerp van vragenlijst 2017 en algemene aanbevelingen

ADVIES 2023 van 21.03.2017(NAR-CRB)
Welvaartsvastheid 2017-2018

ADVIES 2022 van 24.01.2017
Hervorming van de sociale inspectiediensten – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de bijlage bij het besluit van 1 juli 2011

ADVIES 2021 van 24.01.2017
Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over de regeling van het mandaat van de dienstverrichters in het kader van de sociale administratie – Kwaliteitsbaro-meter – Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 2017 van 24.01.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

RAPPORT 102 van 24.01.2017
Wet van 26 december 2013 – Opzeggingstermijnen en afschaffing van de proeftijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011