Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 2015 van 20.12.2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2017
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2017

ADVIES 2014 van 20.12.2016
Ouderschapsverlof – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft

ADVIES 2013 van 20.12.2016
Cao nr. 103 ter – Stelsel van tijdskrediet

ADVIES 2012 van 20.12.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

ADVIES 2011 van 20.12.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2017

ADVIES 2010 van 07.12.2016
Harmonisering en verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2009 van 07.12.2016
Honderdjarig bestaan van de IAO – De toekomst van de arbeid

ADVIES 2008 van 07.12.2016
Rondetafel "Werkbaar werk" – Voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

ADVIES 2007 van 22.11.2016
IAO – Jaarlijkse follow-up van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-statuut) – Afschaffing van gedwongen arbeid – Protocol van 2014 betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid, 1930

ADVIES 2005 van 22.11.2016
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2016-2017

RAPPORT 101 van 22.11.2016
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatiewet – Opvolging van het advies nr. 1.970

ADVIES 2004 van 25.10.2016
Systeem van de werkgeversgroeperingen – Gevolggeving aan advies 1.890 en 1.905 – Monitoring

ADVIES 2000 van 25.10.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1999 van 25.10.2016
IAO – Rapport over vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de 106de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie: opheffing van de verdragen

ADVIES 1995 van 27.09.2016
Studentenarbeid – Omzetting van het contingent van 50 dagen studentenarbeid in uren

ADVIES 1994 van 27.09.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Opheffing van artikel 3, 6° en 7°

ADVIES 1993 van 27.09.2016
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders

ADVIES 1992 van 27.09.2016
Richtlijn 2015/1794 – Zeevarenden – Omzetting in Belgisch recht

ADVIES 1991 van 21.09.2016
Achtste tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Verslag 2014-2015

RAPPORT 100 van 21.09.2016
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 1990 van 19.07.2016
Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse gemeenschap arbeid verrichten als persoonlijke assistent via een persoonsvolgende financiering – ontwerp van KB

ADVIES 1989 van 19.07.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voor wat de flexi-jobs betreft en tot aanpassing van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot doelgroepverminderingen

ADVIES 1988 van 19.07.2016
Evaluatie van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

ADVIES 1987 van 19.07.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing

ADVIES 1986 van 19.07.2016
Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017

RAPPORT 99 van 19.07.2016
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport

RAPPORT 98 van 19.07.2016
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 1985 van 07.06.2016
Uitzendarbeid – Gevolggeving aan de adviezen nr. 1.807 van 17 juli 2012 en nr. 1.972 van 23 februari 2016 – 48-urenregel – Archivering

ADVIES 1984 van 07.06.2016
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet en voorontwerpen van koninklijke besluiten

RAPPORT 97 van 07.06.2016
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4 §2 van de WAP - Evaluatie

ADVIES 1982 van 04.05.2016
Detachering van werknemers – Omzetting van richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

RAPPORT 96 van 04.05.2016
IAO – Rapport over het tijdvak 1 juni 2013 - 31 mei 2016, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1981 van 27.04.2016
Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

ADVIES 1980 van 27.04.2016
Nationaal Hervormingsprogramma 2016

ADVIES 1979 van 13.04.2016
Vereenvoudiging van het indexeringsmechanisme voor gelegenheidswerknemers

ADVIES 1978 van 13.04.2016
Zondagsarbeid – Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971

RAPPORT 95 van 13.04.2016
IAO – Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratificeerde verdragen – Rapporteringscyclus 2016

ADVIES 1977 van 03.03.2016
Versterking van de competitiviteit (Verlaging van de faciale bijdragevoet van 33 % naar 25 %) – ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit / Sociale Maribel – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1976 van 23.02.2016
Bevoegdheidsgebied van de paritaire comités – Gevolggeving aan het advies nr. 1.269

ADVIES 1975 van 23.02.2016
Sollicitaties – Antwoorden aan sollicitanten

ADVIES 1973 van 23.02.2016
Het systeem van de werkgeversgroepering – Follow-up van de adviezen nr. 1.890, nr. 1.905 en nr. 1.925 – Verlenging van de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 juni 2015

ADVIES 1972 van 23.02.2016
Uitzendarbeid - Gevolggeving aan advies nr. 1.807 van 17 juli 2012 - 48-urenregel

ADVIES 1971 van 26.01.2016
Flexi-jobs – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1970 van 26.01.2016
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatieswet

ADVIES 1969 van 26.01.2016
Voorontwerp van nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten

ADVIES 1968 van 26.01.2016
De NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspartners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe

ADVIES 1967 van 26.01.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011