Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1966 van 15.12.2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2016

ADVIES 1965 van 15.12.2015
Wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen - ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1964 van 15.12.2015
Vermindering van de werkgeversbijdrage voor de aanwerving van de eerste zes werknemers – ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1963 van 27.10.2015
Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1962 van 27.10.2015
Zesde staatshervorming – Bevoegdheidsoverdracht – Ervaringsfonds – Ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1961 van 27.10.2015
Strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao’s en wettigheidsbeginsel

ADVIES 1960 van 05.10.2015
Voorlegging aan het Parlement van de aanbeveling nr. 204 betreffende de transitie van een informele naar een formele economie (IAC, 104e zitting)

ADVIES 1959 van 05.10.2015
Vragenlijst voor een evaluatie van de Verklaring van de IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering

ADVIES 1956 van 05.10.2015
datamining en de datamatching – Ontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties – Opvolging NAR-advies nr. 1.944

RAPPORT 94 van 05.10.2015
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren − Tweede voortgangsrapport

RAPPORT 93 van 05.10.2015
IAO - Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratificeerde verdragen – Rapporteringscyclus 2015

ADVIES 1955 van 14.07.2015
De rol van het arbeidsauditoraat - Ontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitiengen

ADVIES 1954 van 14.07.2015
Risicogroepen - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1953 van 14.07.2015
Verplichting tot inschrijving als werkzoekende – Kennisgeving van deze verplichting tot inschrijving aan de werkzoekende

ADVIES 1952 van 14.07.2015
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan

ADVIES 1951 van 14.07.2015
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2015-2016

ADVIES 1950 van 14.07.2015
Programmawet van 2015 - Adviesaanvraag over twee ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering van afdeling 2 van hoofdstuk 2 over de invoering van een aanwezigheidsregistratie in de vleessector

ADVIES 1949 van 14.07.2015
Verhoging sociale werkbonus – Ontwerp van koninklijk besluit – Uitvoering artikel 71 van het voorontwerp van programmawet

ADVIES 1948 van 14.07.2015
Revalorisatie invaliditeitspensioen mijnwerkers

RAPPORT 92 van 14.07.2015
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 1946 van 24.06.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars - Follow-up van de adviezen nr. 1.744, nr. 1.810 en nr. 1.931 - Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit - Werking van de Commissie "Kunstenaars" en model van de kaart en van het visum "kunstenaars"

ADVIES 1945 van 24.06.2015
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het werkgeverscontingent voor gelegen-heidswerknemers in de horecasector

ADVIES 1944 van 24.06.2015
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen

ADVIES 1943 van 24.06.2015
Voorontwerp van programmawet – Titel 2 - Sociale Zaken en Titel 3 - Werk

ADVIES 1942 van 24.06.2015
Initiatiefadvies over de gevolgen van de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS voor het sociaal overleg

ADVIES 1941 van 26.05.2015
IAO - Proces post-2015

ADVIES 1940 van 26.05.2015
Voorontwerp van wet tot wijziging van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 – Wijziging van de procedure voor de overdracht van loon

ADVIES 1939 van 26.05.2015
Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers  Verbod van betaling van loon in cash

ADVIES 1938 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructure-ring en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 bis van 27 april 2015 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ADVIES 1937 van 27.04.2015
Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014 heeft gesloten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1936 van 27.04.2015
Ontwerp van koninklijk besluit – Verhoging van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

ADVIES 1935 van 24.03.2015
Welvaartsvastheid 2015-2016 – Generatiepactwet – Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

ADVIES 1934 van 24.03.2015
Omzetting van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad

ADVIES 1932 van 24.03.2015
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen

ADVIES 1931 van 24.03.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars – Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen – Follow-up van de adviezen nr. 1744 en nr. 1810

ADVIES 1930 van 24.03.2015
Gedwongen arbeid – Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten die de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 103e zitting (juni 2014) heeft aangenomen

ADVIES 1929 van 24.03.2015
Verhoging van de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheques tot een totaalbedrag van 8 euro – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1928 van 24.03.2015
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2014

ADVIES 1927 van 24.02.2015
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1926 van 24.02.2015
Elektronische ecocheques

ADVIES 1925 van 24.02.2015
Het systeem van de werkgeversgroepering - Gevolggeving aan advies nr. 1.890 en aan advies nr. 1.905 Problematiek BTW-plicht - Verlenging geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014

ADVIES 1923 van 24.02.2015
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake uitkeringsverzekering en tewerkstelling

ADVIES 1922 van 27.01.2015
Jaarverslag 2013 van het Ervaringsfonds

ADVIES 1921 van 21.01.2015
Nieuw tarievenbeleid van de NMBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011