Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1920 van 16.12.2014
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2015

ADVIES 1919 van 25.11.2014
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen – Gevolggeving aan advies nr. 1.883

ADVIES 1918 van 25.11.2014
Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2014-2020

ADVIES 1917 van 25.11.2014
Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

RAPPORT 91 van 19.11.2014
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

RAPPORT 90 van 19.11.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Advies nr. 1.817 en rapport nr. 86

ADVIES 1915 van 05.11.2014
Nationaal rapport inzake de toepassing van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

ADVIES 1914 van 05.11.2014
IAO - 104e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2015) - Rapport V (1) - Overgang van de informele economie naar de formele economie

ADVIES 1913 van 05.11.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 - Vaststelling van de taal op het etiket van stoffen en mengsels

ADVIES 1912 van 30.09.2014
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

RAPPORT 89 van 30.09.2014
IAO - Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 en 23 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rapporteringscyclus 2014

ADVIES 1909 van 15.07.2014
Veralgemening van de elektronische aangifte van sociaal risico – Ontwerp van wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid – Gevolggeving aan advies nr. 1.901 van 25 maart 2014

ADVIES 1908 van 15.07.2014
Regelgeving inzake betaald educatief verlof-Ontwerp van koninklijk besluit-Schooljaar 2014-2015

RAPPORT 88 van 15.07.2014
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

RAPPORT 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

RAPPORT 86 van 27.05.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stage-plaatsen – Advies nr. 1.817 van 30 oktober 2012

ADVIES 1907 van 29.04.2014
Financiering globale projecten startbaan non-profit - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1906 van 29.04.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1905 van 29.04.2014
Systeem van de werkgeversgroepering - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 186 en 190/1 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1904 van 25.03.2014
Wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1902 van 25.03.2014
Gebruik van elektronische maaltijdcheques − Follow-up van de adviezen nr. 1602, nr. 1680 en nr. 1712

ADVIES 1901 van 25.03.2014
Veralgemening van de elektronische aangifte sociaal risico

ADVIES 1900 van 25.03.2014
Studentenarbeid – Evaluatie

ADVIES 1899 van 25.02.2014
Jaarverslag 2012 van het Ervaringsfonds

ADVIES 1898 van 25.02.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1897 van 25.02.2014
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft

ADVIES 1896 van 25.02.2014
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft

ADVIES 1895 van 25.02.2014
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten

ADVIES 1894 van 25.02.2014
Evaluatie van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2011 en de voorgestelde verbeteringen voor 2014

ADVIES 1893 van 12.02.2014
Voorontwerp van wet tot instelling van een wettelijk kader voor de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen

ADVIES 1892 van 12.02.2014
Hervorming van het indexcijfer van de consumptieprijzen – Vaststelling van een omrekeningscoëfficiënt

ADVIES 1891 van 12.02.2014
Harmonisering van het statuut arbeider/bediende – Motivering van het ontslag

ADVIES 1890 van 28.01.2014
Het systeem van de werkgeversgroepering - Uitbreiding van het toepassingsgebied - Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 188 en 189 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1889 van 28.01.2014
Opleidingen tijdens periodes van economische werkloosheid – Ontwerp van wet en koninklijk besluit – Gevolggeving aan advies nr. 1.860

ADVIES 1888 van 28.01.2014
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen – Artikel 13, § 3 – Situaties waarin een bepaald kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen – Artikel 16, § 3 – Maatregel van positieve actie
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie – Artikel 10, § 3 – Maatregel van positieve actie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011