Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1887 van 18.12.2013
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2014

ADVIES 1886 van 17.12.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1885 van 17.12.2013
- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2014
- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2014

ADVIES 1884 van 17.12.2013
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1883 van 17.12.2013
Sociale verkiezingen 2012 – Evaluatie

ADVIES 1882 van 17.12.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971

ADVIES 1881 van 17.12.2013
Voorlegging aan het Parlement van de aanbeveling nr. 202 betreffende de socialebescher-mingssokkels, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 101e zitting (Genève, juni 2012)

ADVIES 1880 van 17.12.2013
IAO - 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2014) - Rapport V (1) - De overgang van de informele economie naar de formele economie vergemakkelijken 

ADVIES 1879 van 17.12.2013
IAO – 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2014) – Rapport IV (1) – De strijd tegen gedwongen arbeid versterken

ADVIES 1878 van 26.11.2013
Tijdelijke werkloosheid – Mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

ADVIES 1877 van 26.11.2013
Twee wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan

ADVIES 1876 van 26.11.2013
Voorontwerp van wet – Mantelzorgers

ADVIES 1875 van 26.11.2013
Invoering van een elektronisch systeem van registratie van personen op tijdelijke en mobiele werkplaatsen – Uitvoerings-KB’s

ADVIES 1873 van 06.11.2013
Voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht

ADVIES 1872 van 06.11.2013
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

ADVIES 1871 van 06.11.2013
Invoering van een elektronisch systeem van registratie van personen op tijdelijke en mobiele werkplaatsen : ontwerp van wet

ADVIES 1870 van 22.10.2013
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

ADVIES 1869 van 22.10.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

ADVIES 1868 van 22.10.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 41 en 43 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1867 van 22.10.2013
Risicogroepen – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1866 van 24.09.2013
- Invoering van een elektronisch systeem van registratie van personen op tijdelijke en mobiele werkplaatsen : ontwerp van wet
- Vereenvoudiging van de unieke werfmelding : ontwerp van wet en koninklijk besluit

ADVIES 1865 van 24.09.2013
Problemen met betrekking tot de toepassing van de DECAVA-regeling – Voorstellen tot ver-eenvoudiging – Advies nr. 1.811

ADVIES 1864 van 24.09.2013
Tijdschema van de onderhandelingen op sectorniveau – Uiterste datum voor de neerlegging van de cao's over de inspanningen voor risicogroepen

RAPPORT 85 van 24.09.2013
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rapporteringscyclus 2013

ADVIES 1863 van 16.07.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Invoering van een beperking van de onderwerping inzake gelegenheidsarbeid in de champignonteelt

ADVIES 1862 van 16.07.2013
Individuele loopbaanrekening

ADVIES 1861 van 16.07.2013
Gelegenheidsarbeid in de horeca – Vermindering van socialezekerheidsbijdragen in de horeca - Ontwerpen van wet en van koninklijk besluit

ADVIES 1860 van 16.07.2013
Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken (artikel 51 en 77/4 en volgende van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) – Opleidingen

ADVIES 1859 van 16.07.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen

ADVIES 1858 van 16.07.2013
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1857 van 16.07.2013
Huispersoneel: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969

ADVIES 1856 van 25.06.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (verbrekingsvergoedingen)

ADVIES 1855 van 25.06.2013
Voorontwerp van wet tot wijziging van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen en van het Sociaal Strafwetboek

ADVIES 1854 van 19.06.2013
Voorstel van meerjareninvesteringsplan van de NMBS-groep voor de periode 2013-2025

ADVIES 1853 van 28.05.2013
Jaarlijkse vakantie

ADVIES 1852 van 28.05.2013
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de rechten van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden betreft

ADVIES 1851 van 28.05.2013
Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) – Opvolging van advies nr. 1.808

ADVIES 1850 van 28.05.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het verstrekken van het analyseverslag van de bezoldigingstructuur van de werknemers aan de leden van de ondernemingsraad en over een ontwerp van formulier dat als basis moet dienen voor dit analyseverslag

RAPPORT 84 van 28.05.2013
Rapport over het tijdvak 1 juni 2011 - 31 mei 2013, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeids-organisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

RAPPORT 83 van 28.05.2013
Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

RAPPORT 82 van 28.05.2013
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 1849 van 23.04.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Notie “activiteitsegment bij collectief ontslag

ADVIES 1848 van 23.04.2013
Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het indienen en het behandelen van de vrijstelling van de REACH-verordening, de biocidenverordening en de CLP-verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie

ADVIES 1847 van 28.03.2013
Regeerakkoord van 1 december 2011 – Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

ADVIES 1846 van 28.03.2013
Werkloosheid met bedrijfstoeslag – Zware Beroepen – Verlenging cao nr. 91

ADVIES 1845 van 28.03.2013
Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2013 - 2014

ADVIES 1844 van 28.03.2013
Lastenverlaging – Sociale Werkbonus

ADVIES 1843 van 28.03.2013
Lastenverlaging – Forfait structurele vermindering

ADVIES 1842 van 28.03.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

ADVIES 1841 van 28.03.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen

ADVIES 1840 van 28.03.2013
Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact

ADVIES 1839 van 26.02.2013
Supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen wegens schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord

ADVIES 1838 van 26.02.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1837 van 26.02.2013
Optioneel protocol bij het pact inzake economische, sociale en culturele rechten

ADVIES 1836 van 26.02.2013
Studentenarbeid

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011