Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1835 van 18.12.2012
Sociale balans - Uitsplitsing naar leeftijdscategorie vanaf 2012

ADVIES 1834 van 18.12.2012
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2013

ADVIES 1833 van 18.12.2012
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering van het artikel 78 van de Programmawet (I) van 29 maart 2012

ADVIES 1832 van 18.12.2012
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2013
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden - Werkgeversbijdragen voor 2013

ADVIES 1831 van 18.12.2012
Ervaringsfonds – Jaarverslag 2011

ADVIES 1830 van 18.12.2012
Verlenging van de bijzondere maatregelen inzake seizoenarbeid in de sector van de witlofteelt

ADVIES 1829 van 18.12.2012
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot rege-ling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1828 van 18.12.2012
IAO – Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten die de Internationale Arbeids-conferentie tijdens haar 100e zitting (Genève, juni 2011) heeft aangenomen – Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel – Aanbeveling nr. 201 betreffende waardig werk voor het huispersoneel

ADVIES 1827 van 27.11.2012
Richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis en gezondheidszorgbranche

ADVIES 1826 van 27.11.2012
Vraagstuk in verband met asbest en asbestvervangende producten – Wetsvoorstellen

ADVIES 1825 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende vormingsinspanningen - Uitvoering van de artikelen 113 en 114 van de programmawet (I) van 29 maart 2012

ADVIES 1824 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1823 van 30.10.2012
Evaluatie van de toepassing van artikel 31, § 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, zoals gewijzigd door de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1822 van 30.10.2012
Sociale secretariaten – Overdracht van mandaten – Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ADVIES 1821 van 30.10.2012
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Criteria voor vervoer van goederen en personen voor rekening van derden – Criteria voor werk in onroerende staat – Follow-up van advies nr. 1.805 van 27 juni 2012

ADVIES 1820 van 30.10.2012
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de risicogroepen, ter uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

ADVIES 1819 van 30.10.2012
Relancestrategie – Invoering van een verplichte Dimona-aangifte voor de instapstages – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1818 van 30.10.2012
Relancestrategie – Uniforme onderwerping van de stagiairs aan de sociale zekerheid – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1817 van 30.10.2012
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1816 van 30.10.2012
Relancestrategie – Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 , § 2, vierde en vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus

ADVIES 1815 van 30.10.2012
Relancestrategie – Verschuiving van bijdragevermindering bij onvolledige kwartaalprestaties naar lage lonen

ADVIES 1814 van 25.09.2012
Relancestrategie – Voorontwerp van wet houdende het tewerkstellingsplan

ADVIES 1813 van 25.09.2012
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de vastlegging van een jaarlijkse bijdrage voor overbenutting van het stelsel van economische werkloosheid – Uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 – Opvolging van advies nr. 1.804

ADVIES 1812 van 25.09.2012
Omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994

ADVIES 1811 van 17.07.2012
Problemen met betrekking tot de toepassing van de Decava-regelgeving – Voorstellen tot vereenvoudiging

ADVIES 1810 van 17.07.2012
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers – Gevolggeving aan advies nr. 1.744

ADVIES 1809 van 17.07.2012
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1808 van 17.07.2012
Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) – Evaluatie van de wetgeving

ADVIES 1807 van 17.07.2012
Uitzendarbeid

ADVIES 1806 van 17.07.2012
Zesde tweejaarlijks verslag ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1805 van 27.06.2012
Voorontwerp van wet betreffende het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige

ADVIES 1804 van 27.06.2012
Uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 - Responsabilisering van de werkgevers bij overbenutting van de tijdelijke werkloosheid - Voorontwerpen van koninklijke besluiten

ADVIES 1803 van 27.06.2012
Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 – Uitvoering van het advies nr. 1.795 – Respect voor de leeftijdspiramide bij collectief ontslag

ADVIES 1802 van 27.06.2012
Programmawet – Gevolggeving aan advies nr. 1.795: werkgelegenheidsplan oudere werknemers

ADVIES 1801 van 27.06.2012
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 teneinde verlof voor bijstand aan of verzorging van een in een ziekenhuis opgenomen kind in te stellen

ADVIES 1800 van 27.06.2012
Regeerakkoord van 1 december 2011 – Punt 2.1.7. "Strengere toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbrekingen"

ADVIES 1799 van 23.05.2012
Bijdragen op brugpensioenen en pseudobrugpensioenen – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen – Follow-up van advies nr. 1.798

RAPPORT 81 van 23.05.2012
Tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

ADVIES 1798 van 04.04.2012
Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I) - Aanpassing van de bijzondere werkgeversbijdrage op de werkloosheid met bedrijfstoeslag en op de pseudobrugpensioenen

ADVIES 1797 van 04.04.2012
Aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit - Gevolggeving aan de adviezen nr. 1.791 en nr. 1.795

ADVIES 1796 van 04.04.2012
Opleidingsinspanning – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage

ADVIES 1795 van 07.02.2012
Voorontwerp van programmawet - Titel “Werk” en titel “Fraudebestrijding”

ADVIES 1794 van 31.01.2012
Indexering van de loongrenzen – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ADVIES 1793 van 31.01.2012
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2010

ADVIES 1792 van 31.01.2012
Ontwerp van koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

 
 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011