Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1791 van 20.12.2011
Jaarlijkse vakantie – Ingebrekestelling door de Europese Commissie nr. 2007/4673

ADVIES 1789 van 20.12.2011
Tijdelijke werkloosheid voor bedienden – Financiering door het sluitingsfonds – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1788 van 20.12.2011
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2012

ADVIES 1787 van 20.12.2011
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1791 van 20.12.2011
Jaarlijkse vakantie – Ingebrekestelling door de Europese Commissie nr. 2007/4673

ADVIES 1789 van 20.12.2011
Tijdelijke werkloosheid voor bedienden – Financiering door het sluitingsfonds – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1788 van 20.12.2011
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2012

ADVIES 1787 van 20.12.2011
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1786 van 20.12.2011
Voorstellen tot verfijning en vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1785 van 20.12.2011
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2012

ADVIES 1784 van 28.11.2011
E
valuatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1782 van 28.11.2011
IAO - 101e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2012) - Rapport IV (1) - Sociale basisbescherming voor sociale rechtvaardigheid en een eerlijke globalisering

ADVIES 1781 van 28.11.2011
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19 bis, § 1 en 19 quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1780 van 28.11.2011
Regeringsamendementen op het wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (document Kamer 53/1737) – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

ADVIES 1779 van 05.10.2011
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

ADVIES 1777 van 05.10.2011
Outplacement – werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in doorstromingsprogramma’s

RAPPORT 80 van 28.09.2011
Evaluatie van de startbanenovereenkomsten

ADVIES 1776 van 13.07.2011
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1775 van 13.07.2011
Vrijwilligerswerk – Wetsvoorstellen

ADVIES 1774 van 13.07.2011
Gelegenheidswerk in de landbouwsector en de tuinbouwsector – Eenparig advies van de paritaire comités nr. 144 voor de landbouw en nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf – Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een antifraudemaatregel in de sector van de champignonteelt

ADVIES 1773 van 13.07.2011
Verzoek om verlenging van de maatregelen inzake seizoenarbeid in de witlofteelt

ADVIES 1772 van 13.07.2011
Nationaal verslag (2009-2010) over de praktische uitvoering van richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen

RAPPORT 79 van 13.07.2011
Rapport over het tijdvak 1 juni 2009 - 31 mei 2011, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1771 van 25.05.2011
Groepsverzekering - Dekking in geval van overlijden

ADVIES 1770 van 25.05.2011
Maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt - Opvolging van advies nr. 1.702 - Alternerend leren

ADVIES 1769 van 23.03.2011
Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de hoofdstukken I en II van Titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord

ADVIES 1768 van 02.03.2011
Gebruik van ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk

ADVIES 1767 van 02.03.2011
Uitvoering van de Generatiepactwet : Informatieverstrekking over pensioenen – Follow-up advies nr. 1621 van 6 november 2007

ADVIES 1766 van 02.03.2011
Datum en periode van de eerstkomende sociale verkiezingen

ADVIES 1765 van 26.01.2011
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1764 van 26.01.2011
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2011

ADVIES 1763 van 26.01.2011
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2009

ADVIES 1762 van 26.01.2011
IAO - Rapporten betreffende de niet geratificeerde verdragen en de aanbevelingen - Artikel 19 van het Statuut van de IAO

ADVIES 1761 van 26.01.2011
IAO - 100e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2011) - Rapport IV (1) - Waardig werk voor het huispersoneel

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011