Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1760 van 21.12.2010
Modernisering van het statistische apparaat van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen – Gevolggeving aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000

ADVIES 1759 van 21.12.2010
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2011

ADVIES 1758 van 21.12.2010
Uitvoering van de adviezen nr. 1675 en nr. 1728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1757 van 21.12.2010
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – Evaluatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90

ADVIES 1756 van 21.12.2010
Europese ondernemingsraad - Omzetting van richtlijn 2009/38/EG

ADVIES 1755 van 21.12.2010
Verslag 2008-2009 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1754 van 21.12.2010
Vier ontwerpteksten betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1753 van 07.12.2010
Voorontwerp van wet tot invoering van de automatische registratie als aannemer

ADVIES 1752 van 07.12.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 67 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 en artikel 19, § 1, lid 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969

ADVIES 1751 van 07.12.2010
IAO - Voorlegging aan het parlement van de door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 99e zitting (Genève, juni 2010) aangenomen instrumenten - Aanbeveling nr. 200 betreffende hiv en aids en de arbeidswereld

ADVIES 1750 van 07.12.2010
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid met het oog op de automatische overgang van procuraties bij overname van een klantenbestand door een erkend sociaal secretariaat

ADVIES 1749 van 07.12.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1748 van 07.12.2010
Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen

ADVIES 1747 van 13.10.2010
Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma

ADVIES 1746 van 13.10.2010
Bescherming tegen ioniserende stralingen - Herziening van de internationale fundamentele normen
   

ADVIES 1744 van 13.10.2010
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers
   

ADVIES 1742 van 13.10.2010
Raad van Europa - Europees Sociaal Handvest (herzien) - Artikel 8, § 3 - Recht op borstvoedingspauzes   

ADVIES 1741 van 15.09.2010
Hervorming van de gerechtelijke instellingen - Arbeidsgerechten   

ADVIES 1740 van 15.09.2010
Verlenging van de bijzondere socialezekerheidsregeling voor seizoensarbeid in de witlofteelt   

ADVIES 1739 van 15.09.2010
Verlenging van de maatregelen bepaald bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en bij wet van 30 december 2009

ADVIES 1737 van 23.06.2010
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juli 1962

ADVIES 1736 van 02.06.2010
Verlof voor pleegzorg - Gelijkstellingen in de socialezekerheidswetgeving en de vakantiewetgeving    

ADVIES 1735 van 02.06.2010
Opleiders van de netwerken van centra voor permanente vorming voor de middenstand – Ontwerp van koninklijk besluit tot afwijking inzake nachtarbeid    

ADVIES 1733 van 16.03.2010
Brugpensioen - Canada dry - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het gecoördineerde koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen    

ADVIES 1732 van 16.03.2010
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2008   

ADVIES 1731 van 16.03.2010
Bevoegde paritaire comités voor de sector van de sociale economie    

ADVIES 1730 van 16.03.2010
Internationale Arbeidsorganisatie : Ratificering van IAO-verdragen door België en rapportering over niet-geratificeerde verdragen en aanbevelingen  

ADVIES 1729 van 16.03.2010   
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Follow-up van advies nr. 1.701 - Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Betaald educatief verlof - Aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw - Follow-up van advies nr. 1.660

ADVIES 1728 van 16.03.2010
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques - Minimumvoorwaarden na te leven door de ondernemingen die ecocheques uitgeven - Ontwerp van ministerieel besluit    

ADVIES 1727 van 16.03.2010
Een geslaagde overgang naar een koolstofarme economie - tweede advies over de thematiek van de groene jobs  

RAPPORT 78 van 16.03.2010
Rapport over de niet geratificeerde verdragen en de aanbevelingen van de IAO inzake sociale zekerheid    

RAPPORT 77 van 16.03.2010
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - ontwerp van koninklijk besluit - follow-up van advies nr. 1.701 - uitvoering van het in- terprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - betaald educatief verlof - aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw - follow-up van advies nr. 1.660    

ADVIES 1726 van 26.01.2010
Verzoek om verlenging van de bijzondere socialezekerheidsregeling voor seizoensarbeid in de witlofteelt   

ADVIES 1725 van 26.01.2010
Brugpensioen - Canada dry - Ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit    

ADVIES 1724 van 26.01.2010
Wijziging van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité om er de activiteit van de belettering in op te nemen   

ADVIES 1723 van 26.01.2010
Tijdelijke werkloosheid voor bedienden – Financiering door het sluitingsfonds – ontwerp van koninklijk besluit    

ADVIES 1722 van 26.01.2010
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2010    

ADVIES 1721 van 26.01.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector    

ADVIES 1720 van 26.01.2010
Werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2010    

 

  

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011