Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1719 van 15.12.2009
Verlenging van de tijdelijke crisismaatregelen ingevoerd bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

ADVIES 1717 van 15.12.2009 
Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma  

ADVIES 1716 van 15.12.2009 
Hervorming van de gerechtelijke instellingen - Arbeidsgerechten  

ADVIES 1715 van 15.12.2009
Verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is - Gevolg advies nr. 1.690 - Ontwerp van koninklijk besluit   

ADVIES 1714 van 15.12.2009
Levenloos geboren kinderen   

RAPPORT 76 van 15.12.2009 + Bijlagen
Algemene evaluatie van de bestande verlofstelsels   

ADVIES 1713 van 25.11.2009
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid - Regeling van het "mandaat" van de dienstverrichters in het kader van de sociale administratie   

ADVIES 1712 van 25.11.2009
Aangepast ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 19 bis, § 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Gebruik van elektronische maaltijdcheques   

ADVIES 1710 van 25.11.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS)   

ADVIES 1709 van 25.11.2009 
Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het forfaitair dagloon voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid van de aangestelden toiletten wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat en van hun werkgevers die niet ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf  

ADVIES 1708 van 25.11.2009
Vrijwilligerswerk - Vergoedingen voor vrijwilligerswerk   

ADVIES 1707 van 25.11.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aangifte van tewerkstelling bedoeld bij artikel 17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969, tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 januari 1988 tot vaststelling van het model van aangifte van tewerkstelling bedoeld bij artikel 17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 15 mei 1991 tot uitvoering van artikel 17, § 2, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 - Invoering van de elektronische aangifte van tewerkstelling   

ADVIES 1706 van 25.11.2009
IAO - 99e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2010) - Rapport V (1) - Hiv/aids en de arbeidswereld   

ADVIES 1705 van 07.10.2009 
Structurele en zichtbare vereenvoudiging van de banenplannen, de bijdrageverminderingen en de activering van de werkloosheidsuitkeringen  

ADVIES 1704 van 07.10.2009
Wetsontwerp tot invoering van een sociaal strafwetboek   

ADVIES 1702 van 07.10.2009
Maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt   

ADVIES 1701 van 14.07.2009
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit   

ADVIES 1700 van 14.07.2009
IAO - 99e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2010) - Rapport IV (1) - Waardig werk voor het huispersoneel   

ADVIES 1699 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Geneesheren in opleiding tot huisarts   

ADVIES 1698 van 14.07.2009
Nationaal verslag over de praktische uitvoering van richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen   

ADVIES 1697 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen   

ADVIES 1696 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies   

ADVIES 1695 van 14.07.2009
Verzoek om verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in de sector van de witlofteelt   

ADVIES 1694 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit - Gelijkstelling van de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorg voor het recht op jaarlijkse vakantie van werknemers van de privésector   

ADVIES 1693 van 14.07.2009
Thematiek van de groene jobs   

ADVIES 1692 van 14.07.2009
Wettelijke kader voor de werkgeversbijdrage in de verplaatsingskosten van de werknemers   

RAPPORT 75 van 14.07.2009
Rapport over het tijdvak 1 juni 2007 - 31 mei 2009, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976, waarvan de formele ratificatie op 30 september 1982 werd geregistreerd  

ADVIES 1691 van 20.05.2009
Systeem van voortgezette opleiding in het kader van een alomvattende strategie   

ADVIES 1690 van 20.05.2009
Verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is   

ADVIES 1689 van 20.05.2009
Verlofstelsels en tijdskrediet   

ADVIES 1687 van 06.05.2009
Vlottende feestdag naar keuze van de werknemer   

ADVIES 1686 van 06.05.2009
Vrijwilligerswerk  

ADVIES 1685 van 06.05.2009
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Artikel 38 sexies, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers   

ADVIES 1684 van 06.05.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector   

ADVIES 1683 van 06.05.2009
Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012   

ADVIES 1682 van 01.04.2009
Transportkosten voor outplacement   

ADVIES 1681 van 01.04.2009
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Protocolakkoord van 7 juli 2008 van het paritair comité nr. 144 voor de landbouw en het paritair comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf   

ADVIES 1680 van 01.04.2009
Gebruik van elektronische maaltijdcheques: Aangepast ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, 6° van het koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders   

ADVIES 1679 van 01.04.2009
Aanpassing van verschillende wetten aan de REACH-verordening met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk   

ADVIES 1678 van 01.04.2009
Prioriteiten die aan het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (2010) moeten worden gegeven   

ADVIES 1677 van 20.02.2009
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1 en 3, § 1, 6° en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, gewijzigd bij wet van 15 januari 1999 en koninklijk besluit van 7 januari 2002 – Artikel 1 – Lijst van de onderworpen entiteiten

ADVIES 1676 van 20.02.2009
Structurele en zichtbare vereenvoudiging van de banenplannen, de bijdrageverminderingen en de activering van de werkloosheidsuitkeringen

ADVIES 1675 van 20.02.2009
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques  

ADVIES 1674 van 20.02.2009
Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008  

ADVIES 1673 van 11.02.2009
Welvaartsvastheid 2009-2010 – uitvoering van de generatiepactwet van 23 december 2005  

ADVIES 1672 van 11.02.2009
Welvaartsaanpassing van de socialebijstandsuitkeringen voor de periode 2009-2010 - uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact  

ADVIES 1671 van 11.02.2009
Fiscale lastenverlaging op ploegen- en nachtarbeid / overuren

ADVIES 1670 van 04.02.2009 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 

ADVIES 1668 van 04.02.2009 
Moederschapsbescherming - Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39, derde lid, laatste zin, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 

ADVIES 1667 van 04.02.2009
Ervaringsfonds - Adviesaanvraag over het jaarverslag 2007

ADVIES 1666 van 04.02.2009 
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers :
- aanpassing van het globaal grensbedrag voor tegemoetkoming
- werkgeversbijdragen voor het jaar 2009 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011