Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1665 van 22.12.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen - Follow-up van het advies nr. 1.644 van 9 juli 2008

ADVIES 1662 van 22.12.2008
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine

ADVIES 1661 van 05.11.2008
Mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten - Omzetting van richtlijn 2005/47/EG van 18 juli 2005 - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1660 van 05.11.2008
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008: Betaald educatief verlof - Aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw

ADVIES 1659 van 05.11.2008
Nationaal hervormingsprogramma (2008 – 2010)

ADVIES 1658 van 10.10.2008
Uitvoering van Titel XIII betreffende de aard van de arbeidsrelaties van de programmawet I van 27 december 2006 - Instelling en plaats van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ADVIES 1657 van 10.10.2008
IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95e zitting (Genève, juni 2006): Aanbeveling nr. 198 betreffende de arbeidsrelatie

ADVIES 1656 van 10.10.2008
Wetsvoorstel om korte bedrijfsstages te gebruiken als middel om vooroordelen weg te werken en discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden

ADVIES 1655 van 10.10.2008
Een alcohol- en drugbeleid in de onderneming

ADVIES 1654 van 10.10.2008
IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties

ADVIES 1653 van 10.10.2008
Gevolgen van de verhoging op 1 oktober 2008 van het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen voor de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid

ADVIES 1652 van 09.07.2008
Verzoek tot verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in de witlofteelt

ADVIES 1651 van 09.07.2008
Uitvoering van punt 50 van het generatiepact - Actief ouder worden - Overgang naar lichter werk : tijdelijke inkomensgarantie

ADVIES 1650 van 09.07.2008
Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 21 en 22 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1649 van 09.07.2008
Toegelaten arbeid voor gepensioneerden – grensbedragen – artikel 64, § 5 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en artikel 107, § 5 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ADVIES 1648 van 09.07.2008
IAO - 98e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2009) - Rapport IV (1) - Hiv/aids en de arbeidswereld

ADVIES 1647 van 09.07.2008
Opzegging van verdrag nr. 45 betreffende het gebruik van vrouwen voor onderaardschen arbeid in mijnen van allen aard, 1935 en opheffing van de bepalingen van de Belgische interne arbeidsreglementering tot omzetting van dat verdrag nr. 45

ADVIES 1646 van 09.07.2008
IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens de 95ste zitting (Genève, juni 2006) - Verdrag nr. 187 en Aanbeveling nr. 197 betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk

ADVIES 1645 van 09.07.2008
Artikel 30 quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Verlof wegens pleegzorg - Uitvoeringsmodaliteiten

ADVIES 1644 van 09.07.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen - Terugbetaling van de teveel betaalde werkgeversbijdragen en inhoudingen

ADVIES 1643 van 09.07.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

ADVIES 1642 van 09.07.2008
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende vergoedingen en presentiegelden toe te kennen aan de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de non-profitsector

ADVIES 1641 van 09.07.2008
Geografische en intergewestelijke mobiliteit van werkzoekenden

ADVIES 1640 van 09.07.2008
Evaluatie van de federale diagnostiek over het woon-werkverkeer

RAPPORT 74 van 09.07.2008
De evaluatie van de startbaanverplichting

ADVIES 1639 van 29.04.2008
Ervaringsfonds : jaarverslag 2006

ADVIES 1634 van 29.04.2008
Omzetting van artikel 16 van richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen

ADVIES 1633 van 27.02.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1632 van 27.02.2008
Studentenarbeid - Evaluatie

ADVIES 1631 van 27.02.2008
Telewerk - Gevolggeving aan advies nr. 1.528 van 9 november 2005 - Problematiek van de arbeidsongevallen

ADVIES 1630 van 27.02.2008
Sociale dialoog in België - Akkoord van de groep van Tien - Tenuitvoerlegging

RAPPORT 73 van 27.02.2008
Bijdrage van de sociale partners aan de mededeling van de Commissie: "De sociale bescherming moderniseren voor meer sociale rechtvaardigheid en economische samenhang: werk maken van de actieve integratie van de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan"

RAPPORT 72 van 27.02.2008
Socialezekerheidsstatistieken jaar 2005

RAPPORT 71 van 27.02.2008
Tussentijdse evaluatie betreffende de uitvoering van advies nr. 1.566 van 21 september 2006 : welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen

ADVIES 1629 van 16.01.2008
Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen - Koninklijk besluit van 18 april 1974 - Samenvallen van de wettelijke feestdagen van 1 mei en Hemelvaartsdag in 2008 - Follow-up van advies nr. 1.600

ADVIES 1628 van 16.01.2008
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2008

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011