Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1627 van 20.12.2007
Uitvoering van het Generatiepact en het Interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 :
- Conventioneel brugpensioen : 56 na 40 effectief gewerkte jaren
- Gelijkgestelde dagen herdefiniëren : opvolging van het advies nr. 1.601

ADVIES 1626 van 20.12.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 van 2 februari 2007 - Invoering van een specifieke brugpensioenregeling voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

ADVIES 1625 van 20.12.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

ADVIES 1624 van 06.11.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS)

ADVIES 1623 van 06.11.2007
Artikel 30 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Adoptieverlof - Vaststelling van het bewijs van het onthaal van het kind in het gezin van de werknemer

ADVIES 1622 van 06.11.2007
Wetgeving betreffende het betaald educatief verlof - Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de terugvorderingsdocumenten

ADVIES 1621 van 06.11.2007
Uitvoering van het Generatiepactwet : Informatieverstrekking over pensioenen

ADVIES 1620 van 17.07.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en van artikel 30 bis van de wet van 27 juni I969 tot herziening van de besluitwet van 28 december I944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1619 van 17.07.2007
Leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding

ADVIES 1617 van 17.07.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Outplacement

ADVIES 1616 van 17.07.2007
Bijdrage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad aan het nationaal hervormingsprogramma (2005-2008)

ADVIES 1615 van 31.05.2007
Motieven voor de afwijking van de normale arbeidsduur in de cao tot instelling van een plus minus conto in het paritair comité nr. 111

ADVIES 1614 van 31.05.2007
Plus minus conto – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de informatie van de werknemers over de staat van hun prestaties wanneer het arbeidsstelsel georganiseerd is overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1613 van 31.05.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot 14 van de wet …houdende diverse arbeidsbepalingen - gebruik van de elektronische handtekening voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie

ADVIES 1612 van 31.05.2007
IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van een door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94e (maritieme) zitting (Genève, februari 2006) aangenomen instrument - Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006

ADVIES 1611 van 31.05.2007
IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 92e zitting (Genève, juni 2004) : Aanbeveling nr. 195 betreffende de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen

RAPPORT 70 van 31.05.2007
Rapport over het tijdvak 1 juni 2005 - 31 mei 2007, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976 waarvan de formele ratificatie op 30 september 1982 werd geregistreerd

ADVIES 1609 van 31.05.2007
Zondagsarbeid – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributie-sector

ADVIES 1608 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985

ADVIES 1607 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling - Sociale balans

ADVIES 1606 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 – Betaald educatief verlof : Financiering – Sectoren die onvoldoende opleidingsmaatregelen realiseren

ADVIES 1605 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 – Outplacement – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1604 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen en ontwerp van amendement op het ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen

ADVIES 1603 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging

ADVIES 1602 van 30.03.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, om het gebruik van elektronische maaltijdcheques mogelijk te maken

ADVIES 1601 van 30.03.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1600 van 30.03.2007
Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen - Koninklijk besluit van 18 april 1974 - Samenvallen van de wettelijke feestdagen van 1 mei en Hemelvaartsdag in 2008

ADVIES 1599 van 30.03.2007
Tijdskrediet - Uitvoering van het Generatiepact - Uitvoering van het IPA 2007 - 2008

ADVIES 1598 van 30.03.2007
Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de vermindering van de werkgeversbijdrage voor oudere werknemers in uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1597 van 30.03.2007
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Horeca - Dimona en de problematiek van de forfaits - Aanpassing van de forfaitaire daglonen - Ontwerpen van koninklijke besluiten en ontwerp van ministerieel besluit

ADVIES 1596 van 30.03.2007
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen

ADVIES 1595 van 30.03.2007
Gevolgen van de verhoging van het minimumloon voor de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid

ADVIES 1594 van 30.01.2007
Stelsel van de gelegenheidswerknemers in de sector van de witlofteelt

ADVIES 1593 van 30.01.2007
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten :
- ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006
- ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bijhouden van bepaalde sociale documenten voor gedetacheerde werknemers

ADVIES 1592 van 30.01.2007
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2007

ADVIES 1591 van 30.01.2007
Aanpassing van de plafonds voor tegemoetkoming door het Sluitingsfonds

ADVIES 1590 van 30.01.2007
Omzetting van richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011