Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1589 van 19.12.2006
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen

ADVIES 1588 van 19.12.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

ADVIES 1587 van 19.12.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

ADVIES 1586 van 19.12.2006
Juridisch kader voor het sluiten van elektronische arbeidsovereenkomsten en het gebruik van elektronische kennisgevingen in het arbeidsrecht

ADVIES 1585 van 19.12.2006
Herstructurering van ondernemingen - Ontwerpen van koninklijk besluit

ADVIES 1584 van 06.12.2006
Voorontwerp van wet tot invoering van het stelsel plus minus conto

ADVIES 1583 van 21.11.2006
Herwaardering van het invaliditeitspensioen mijnwerkers – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1582 van 21.11 2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1581 van 21.11.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers

ADVIES 1580 van 21.11.2006
Betaald educatief verlof - Ontwerp van wettelijke bepalingen tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen Betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Maximum aantal uren - Overgangsregeling

ADVIES 1579 van 21.11.2006
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - Ontwerp van wet tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

ADVIES 1578 van 21.11.2006
Voorontwerp van wet op de continuïteit van de ondernemingen

ADVIES 1577 van 21.11.2006
Datum en periode van de eerstkomende sociale verkiezingen

ADVIES 1576 van 21.11.2006
Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen

ADVIES 1575 van 21.11.2006
Sluitingsvergoeding - Uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met 5 tot 9 werknemers, zoals bepaald in artikel 19 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schade-loosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen

ADVIES 1574 van 21.11.2006
Uitvoering van het Generatiepact : conventioneel brugpensioen (aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17)

ADVIES 1573 van 21.11.2006
Wetsontwerp en ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van het advies nr.1.536 van 30 november 2005 betreffende de vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1572 van 18.10.2006
Voorontwerp van actieplan inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen

ADVIES 1571 van 18.10.2006
Diefstalpreventie en controles bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats

ADVIES 1570 van 03.10.2006
Welvaartsvastheid - Uitvoering van het Generatiepact - Aanpassing van de sociale bij-standsuitkeringen

ADVIES 1569 van 03.10.2006
I.A.O. - 96ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2007) - Rapport IV (1) - Werk in de sector van de visserij

ADVIES 1568 van 03.10.2006
Verzoek om erkenning als representatieve organisatie van werkgevers. Artikel 3, eerste alinea, 3° van de wet van 5 december 1986 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités - "Association de Défense de la Biologie Clinique"

ADVIES 1567 van 03.10.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Procedure voorafgaand aan het collectief ontslag

ADVIES 1566 van 21.09.2006
Welvaartsvastheid - Jaarlijkse welvaartsbonus pensioenen - Verlaging van de werkgeverslasten - Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1565 van 18.07.2006
Verzoek om erkenning als representatieve organisatie van werkgevers. Artikel 3, eerste alinea, 3° van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités - "Union Professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis-Camionnettes"

ADVIES 1564 van 18.07.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

ADVIES 1563 van 18.07.2006
Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen

ADVIES 1562 van 18.07.2006
Voorontwerp van wet tot invoering van een sociaal strafwetboek

ADVIES 1561 van 18.07.2006
Derde tweejaarlijks verslag ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1560 van 07.07.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Voorontwerp van wet betreffende het scholingsbeding

ADVIES 1559 van 02.05.2006
Generatiepact - Financiering gezondheidszorg

ADVIES 1558 van 02.05.2006
Zondagsarbeid

ADVIES 1557 van 02.05.2006
Evaluatie van de maatregelen betreffende de sociale bescherming van onthaalouders

ADVIES 1556 van 02.05.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1555 van 02.05.2006
Bescherming tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1554 van 02.05.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende het brugpensioen - Vervolg van het advies nr. 1.538 van 13 december 2005

RAPPORT  69 van 02.05.2006
Tenuitvoerlegging van het Europees kaderakkoord over telewerk

RAPPORT  68 van 02.05.2006
Tenuitvoerlegging van het Europees kaderakkoord betreffende werkgerelateerde stress

ADVIES 1553 van 09.03.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Jongerentewerkstelling - Ontwerpen van koninklijke besluiten - Problemen met betrekking tot de toepassing van het bonusbeginsel (negatieve werkgeversbijdragen)

ADVIES 1552 van 09.03.2006
Dimona - Gevolggeving aan advies nr. 1.540 van 21 december 2005 - Uitzendarbeid

ADVIES 1551 van 09.03.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Ontwerpen van koninklijke besluiten - Vervolg van het advies nr. 1.538 van 13 december 2005

ADVIES 1550 van 09.03.2006
Verlies van socialezekerheidsbijdragevermindering – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1549 van 09.03.2006
Wetsontwerp sociaal strafrecht

ADVIES 1548 van 09.03.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1547 van 31.01.2006
Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden / Wetsvoorstel

ADVIES 1546 van 31.01.2006
Koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat - Politiek verlof voor de districtsraadsleden - Wijzigingen

ADVIES 1545 van 31.01.2006
Verruiming van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders tot de personen die in het Vlaamse Gewest arbeid verrichten als persoonlijke assistent

ADVIES 1544 van 25.01.2006
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België

ADVIES 1543 van 25.01.2006
Hervorming van het indexcijfer der consumptieprijzen – Vaststelling van een omrekeningscoëfficiënt

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011