Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1542 van 21.12.2005
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2006

ADVIES 1541 van 21.12.2005
Leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding

ADVIES 1540 van 21.12.2005
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - DIMONA - Sectorale afwijkingen - Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 9 ter en 9 quater van het koninklijk besluit van 5 november 2002

ADVIES 1539 van 21.12.2005
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

ADVIES 1538 van 13.12.2005
Uitvoering van het generatiepact - Koninklijke besluiten

ADVIES 1537 van 13.12.2005
IAO - 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) - Rapport IV (1) - Promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

ADVIES 1536 van 30.11.2005
Voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact - Vereenvoudiging van de sociale balans (Titel IV - Hoofdstuk 3) - Alternatief voorstel

ADVIES 1535 van 18.11.2005
Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact (meer bepaald de artikelen 81 en 82 inzake de aanvullende pensioenen en artikelen met betrekking tot de stage in de onderneming)

ADVIES 1534 van 16.11.2005
Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1533 van 16.11.2005
IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van zeevarenden – Mogelijkheid tot ratificatie door België

ADVIES 1532 van 09.11.2005
Betaald educatief verlof - Stageovereenkomst

ADVIES 1531 van 09.11.2005
Problemen in verband met de uitvoering van de wet van 14 juni 2004 betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409 bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn

ADVIES 1530 van 09.11.2005
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de foorondernemingen

ADVIES 1529 van 09.11.2005
Wetsvoorstel betreffende de verplichte fiets- en voetgangersvergoeding voor het woon-werkverkeer (Parl. Stuk, Kamer, Doc. 51 542/001 van 4 december 2003)

ADVIES 1528 van 09.11.2005
Uitvoering van het Europese vrijwillige kaderakkoord van 16 juli 2002 over telewerk

RAPPORT  67 van 09.11.2005 + Bijlagen
Tijdskrediet - jaarlijkse evaluatie 

ADVIES 1527 van 31.08.2005
Nationaal hervormingsprogramma

ADVIES 1526 van 12.07.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

ADVIES 1524 van 12.07.2005
Studentenarbeid - ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1523 van 12.07.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers - gelijkstelling van het adoptieverlof

ADVIES 1522 van 12.07.2005
Ontslagbescherming van de vakbondsafgevaardigden belast met de uitoefening van de opdrachten van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk - Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52, tweede lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (ingediend door mevrouw C. Nyssens)

RAPPORT  66 van 12.07.2005 + Bijlagen
Financiering van de sociale zekerheid

ADVIES 1521 van 16.06.2005
IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens de 89ste zitting (Genève, juni 2001) -Verdrag nr. 184 en Aanbeveling nr. 192 betreffende de veiligheid en gezondheid in de landbouw

ADVIES 1520 van 16.06.2005
IAO - 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) - Rapport V (1) - Het dienstverband

ADVIES 1519 van 16.06.2005
Evaluatie van de open coördinatiemethode inzake de sociale processen - Pensioenen - Insluiting

ADVIES 1518 van 16.06.2005
Niet verschoonbare fout voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest - Wetsvoorstel

ADVIES 1517 van 16.06.2005
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers

ADVIES 1516 van 16.06.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen

ADVIES 1515 van 16.06.2005
Evaluatie van het beleid inzake duurzame ontwikkeling

RAPPORT  65 van 16.06.2005
Rapport over het tijdvak 1 juni 2003 - 31 mei 2005, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976 waarvan de formele ratificatie op 30 september 1982 werd geregistreerd

ADVIES 1513 van 04.05.2005
Wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen

ADVIES 1512 van 04.05.2005
Resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques 3-706, aangenomen door de Senaat op 15 juli 2004
Wetsvoorstel nr. 3-441/1 van 8 januari 2004 tot oprichting van een Federaal Sportfonds en invoering van sportcheques, ingediend door de heer J.-M. Dedecker
Wetsvoorstel nr. 3-489/1 van 3 februari 2004 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen, ingediend door mevrouw Ch. Defraigne en de heer M. Wilmots
Wetsvoorstel nr. 3-557/1 van 12 maart 2004 tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken, ingediend door de heer R. Thissen c.s.
Wetsvoorstel nr. doc. 51 1131/001 van 14 mei 2004 tot invoering van sport- en cultuurcheques, ingediend door mevrouw A. Storms en de heer H. Bonte
Wetsvoorstel nr. 3-584/1 van 25 maart 2004 ter invoering van sport- en cultuurcheques, ingediend door mevrouw C. Gennez en de heer L. Vandenberghe

ADVIES 1511 van 04.05.2005
Verslaggevingsverplichtingen van de sectoren

ADVIES 1510 van 04.05.2005
Wettelijke aanpassingen inzake herinschakeling

ADVIES 1509 van 24.03.2005
Voorstel tot compensatie van de kosten in het kader van de verhoging van het plafond inzake arbeidsongevallen

ADVIES 1508 van 24.03.2005
Omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap

ADVIES 1507 van 24.03.2005
Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage

ADVIES 1506 van 09.02.2005
Wetsvoorstel van mevrouw Greet VAN GOOL c.s. betreffende de rechten van vrijwilligers

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011