Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1505 van 21.12.2004
Evaluatie van de gelegenheidsarbeid in de horecasector

ADVIES 1504 van 21.12.2004
Betaalde feestdagen - Wetsvoorstel : vaststelling van de eerste vervangingsdag op een communautaire feestdag

ADVIES 1503 van 21.12.2004
IAO - 93e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2005) - Rapport V (1) - Werk in de sector van de visserij

ADVIES 1502 van 21.12.2004
Leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding

ADVIES 1501 van 21.12.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen.

ADVIES 1499 van 21.12.2004
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Sectorale afwijkingen - Controle

ADVIES 1498 van 21.12.2004
Ouderschapsverlof - Voorstellen Ministerraad Raverszijde

ADVIES 1497 van 21.12.2004
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2005

RAPPORT  64 van 21.12.2004
Drieledige beginselverklaring over de multinationale ondernemingen en het sociaal beleid

ADVIES 1496 van 20.10.2004
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgever - ontwerpteksten tot aanpassing van verschillende socialezekerheidsregelgevingen in het kader van de eenvormige definiëring van het begrippenkader ten behoeve van de sociale zekerheid en de inwerkingtreding van de Aangifte van de Sociale Risico's in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ADVIES 1495 van 20.10.2004
IAO - 93e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2005) - promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

ADVIES 1494 van 20.10.2004
FARAO - Bestrijding van de arbeidsongevallen - Vereenvoudiging van de aangifte - Voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1493 van 11.10.2004
Herziening van de Europese strategie voor een duurzame ontwikkeling

ADVIES 1492 van 11.10.2004
Omzetting van richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

ADVIES 1491 van 19.07.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1490 van 19.07.2004
Gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1489 van 19.07.2004
Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen en verslagen van revisoren of accountants

ADVIES 1488 van 07.07.2004
Tweede tweejaarlijks verslag van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1487 van 29.06.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1486 van 29.06.2004
Statuut van de kunstenaars - Vrijstelling van kleinschalige artistieke activiteiten/ Bijdragevermindering - Ontwerpen van koninklijk besluit

ADVIES 1485 van 29.06.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen

ADVIES 1484 van 01.06.2004
Evaluatie van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

ADVIES 1483 van 01.06.2004
IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten die de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 90e zitting (juni 2002) heeft aangenomen : het protocol betreffende het verdrag over de veiligheid en de gezondheid van werknemers, de aanbeveling nr. 193 over de bevordering van de coöperatieve verenigingen en de aanbeveling nr. 194 over de lijst van de beroepsziekten

ADVIES 1468 van 01.06.2004
Betaald educatief verlof - Samenstelling van de erkenningscommissie - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1464 van 05.05.2004
Vereenvoudiging van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten in het kader van de eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid en ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ADVIES 1463 van 05.05.2004
Voorstel voor een richtlijn betreffende diensten op de interne markt

ADVIES 1462 van 05.05.2004
Stress - Follow-up van de cao nr. 72

RAPPORT  63 van 05.05.2004
Evaluatie van de cao nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk

ADVIES 1461 van 23.04.2004
Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 (mobiliteit-armoede-vergrijzing)

ADVIES 1460 van 16.03.2004
Wetsvoorstel van de heer P. VANKRUNKELSVEN c.s. tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof (Senaat, zitting 2003-2004, 3-289/1 van 23 oktober 2003)

ADVIES 1459 van 16.03.2004
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 : Verjaringstermijnen voor de inning van socialezekerheidsbijdragen

ADVIES 1458 van 05.03.2004
Mobiliteit - Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd

RAPPORT  62 van 05.03.2004
Startbaanovereenkomst – evaluatie

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011