Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1430 van 18.12.2002
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2003

ADVIES 1429 van 18.12.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid - Verlenging van het stelsel voor jongeren met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing

ADVIES 1428 van 03.12.2002
Het huis voor sociaal overleg

ADVIES 1427 van 21.11.2002
Aanvullend luik bij het ontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen - Afschaffing van het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986

ADVIES 1426 van 21.11.2002
Verlaging van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid - Versterking vanaf 1 januari 2003

ADVIES 1425 van 23.10.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven

ADVIES 1421 van 23.10.2002
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Ontwerpen van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ADVIES 1420 van 23.10.2002
PWA-tewerkstelling - Vreemdelingen in regularisatieprocedure

ADVIES 1419 van 23.10.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid - Postdoctorale onderzoekers/ Beperking van de toepassing van de socialezekerheidswet - Doctorale en postdoctorale onderzoekers van buiten de E.U.

ADVIES 1418 van 23.10.2002
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging

ADVIES 1417 van 23.10.2002
Ontwerp van wet betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen en ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van …… betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen

ADVIES 1416 van 23.10.2002
Toepassing van de sociale zekerheid op de kunstenaars - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1415 van 23.10.2002
Toepassing van de sociale zekerheid op de kunstenaars - Wetsontwerp

ADVIES 1414 van 10.07.2002
Centralisatie van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 - Follow-up van het advies nr. 1.368 van 19 september 2001

ADVIES 1413 van 10.07.2002
Sociale verkiezingen

ADVIES 1412 van 10.07.2002
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Betaald educatief verlof - Gevolggeving aan advies nr. 1.367

ADVIES 1411 van 10.07.2002
Wijzigingen in de regelgeving inzake betaald educatief verlof

ADVIES 1410 van 10.07.2002
Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hoofdstuk V

ADVIES 1409 van 10.07.2002
Voorbereiding van de wereldtop van Johannesburg inzake duurzame ontwikkeling

ADVIES 1408 van 12.06.2002
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeits-pensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1407 van 12.06.2002
Aanwezigheid van vrouwen en mannen in de sociaaloverlegorganen

ADVIES 1406 van 12.06.2002
Sociaal statuut voor de erkende en gesubsidieerde onthaalouders

ADVIES 1405 van 12.06.2002
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

ADVIES 1403 van 28.05.2002
Verslag van de lidstaten over richtlijn 93/104/EG - Organisatie van de arbeidstijd

ADVIES 1402 van 02.05.2002
Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (greb's)

ADVIES 1401 van 26.04.2002
IAO - 91ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2003) - Rapport IV (1) - Vaardigheden opdoen om te kunnen werken in de kennismaatschappij

ADVIES 1400 van 26.04.2002
Immigratiebeleid - Wenselijkheid om de selectieve immigratie van geschoolde werknemers in de hand te werken

ADVIES 1399 van 26.04.2002
Studentenarbeid - Onderwerping aan de sociale zekerheid - Tewerkstellingsduur

ADVIES 1398 van 26.04.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid : studentenarbeid

ADVIES 1397 van 26.04.2002
OESO - Vragenlijst over de overheidssteun voor permanente beroepsopleiding

ADVIES 1396 van 26.04.2002
NAP 2002

ADVIES 1395 van 20.03.2002
Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1394 van 20.03.2002
Wetsontwerp tot wijziging van het PWA-stelsel

ADVIES 1393 van 13.03.2002
Voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in Barcelona

ADVIES 1392 van 13.03.2002
Omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juni 1998 tot wijziging van de richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen

ADVIES 1391 van 20.02.2002
Behoud van het recht van sommige oudere werknemers op de aanvullende brugpensioenvergoeding als bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974, wanneer zij opnieuw bezoldigde arbeid verrichten

ADVIES 1390 van 20.02.2002
Mobiliteit - Ontwerpen van wet en koninklijk besluit betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1389 van 14.02.2002
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2002

ADVIES 1388 van 14.02.2002
Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen

ADVIES 1387 van 29.01.2002
IAO - Voorlegging aan het Parlement van verdrag nr. 183 en aanbeveling nr. 191 betreffende de moederschapsbescherming

ADVIES 1386 van 29.01.2002
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, § 3 en 12 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders : onderwerping aan de sociale zekerheid van universiteitspersoneel

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011