Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1385 van 19.12.2001
Seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1384 van 19.12.2001
Pensioenfondsen voor meerdere werkgevers

ADVIES 1383 van 19.12.2001
Maatregelen ter begeleiding van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr. 46 - Modernisering van het statistisch apparaat van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen - Koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen en wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (artikel 50) : aanpassing van de drempelbedragen

ADVIES 1382 van 19.12.2001
Uitzendarbeid in het bouwbedrijf

ADVIES 1381 van 27.11.2001
IAO - 90ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2002) - Rapport IV (1) - Bevordering van de coöperatieve verenigingen

ADVIES 1380 van 27.11.2001
Aanvraag tot erkenning voor betaald educatief verlof - Bijscholingen voor werknemers in de social profitsector

ADVIES 1379 van 27.11.2001
Bevordering van de werkgelegenheid - Vrijstelling van de verplichting om stagiairs in dienst te nemen wanneer de werkgevers van de particuliere sector een inspanning leveren ter bevordering van de werkgelegenheid op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst

ADVIES 1378 van 27.11 2001
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1983 betreffende elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen van mijngashoudende mijnen waar ontploffingsgevaar kan heersen

ADVIES 1377 van 27.11.2001
IAO - Verdrag betreffende de herziening van het verdrag over de moederschapsbescherming - Borstvoedingspauzes

ADVIES 1376 van 27.11.2001
Belgisch voorzitterschap - Groenboek van de Europese Commissie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

ADVIES 1375 van 27.11.2001
Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid - eerste tweejaarlijks verslag

ADVIES 1374 van 16.10.2001 + Bijlagen
Stages leerling-stagiairs - Vraag om afwijkingen op het verbod op zondagsarbeid en op het verbod op nachtarbeid 

ADVIES 1373 van 16.10.2001
IAO - 90ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2002) - Rapport VII (1) - Intrekking van twintig aanbevelingen

ADVIES 1372 van 16.10.2001
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestatie verbonden met de sociale aanvullende pensioenplannen

RAPPORT  59 van 16.10.2001
Toepassing van het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1371 van 19.09.2001
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ADVIES 1370 van 19.09.2001
IAO - 90ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2002) - Rapport V (1) - Registratie en aangifte van arbeidsongevallen en beroepsziekten en lijst van de beroepsziekten

ADVIES 1369 van 19.09.2001
Mededeling van de Commissie van de Europese Unie van 21 juni 2001 betreffende het werkgelegenheids- en sociaal beleid tot vaststelling van een kader voor het investeren in kwaliteit

ADVIES 1368 van 19.09.2001
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 centralisering van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen

ADVIES 1367 van 17.07.2001
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Betaald educatief verlof

ADVIES 1366 van 17.07.2001
Psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden

ADVIES 1365 van 17.07.2001
Wetsvoorstel van de heren P. Timmermans en J. Wauters tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering met betrekking tot de langdurig werklozen

ADVIES 1364 van 17.07.2001
Betaalde sportbeoefenaars - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag waarop socialezekerheidsbijdragen worden berekend

ADVIES 1363 van 17.07.2001
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aspecten van de organisatie van de arbeidstijd die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ADVIES 1359 van 05.06.2001
Memorandum van de Europese Commissie betreffende het levenslang leren : Belgische bijdrage

ADVIES 1358 van 05.06.2001
Omzetting van artikel 11 van de EG-richtlijn 89/391 van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk wanneer er geen comité voor preventie en bescherming op het werk is en ook geen vakbondsafvaardiging die het comité kan vervangen - Mogelijkheid voor een rechtstreekse deelneming van de werknemers aan de behandeling van welzijnsvraagstukken

ADVIES 1357 van 05.06.2001 + Bijlagen
Discussienota ter voorbereiding van een strategie van de Europese Unie voor een duurzame ontwikkeling

RAPPORT  58 van 05.06.2001 + Bijlagen
Startbaanovereenkomst - evaluatie

ADVIES 1353 van 15.05.2001
Wetsvoorstellen met betrekking tot het familiaal verlof, het adoptieverlof en het moederschapsverlof

ADVIES 1352 van 15.05.2001
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1351 van 15.05.2001
Onderwerping aan de sociale zekerheid - studentenarbeid 

ADVIES 1350 van 15.05.2001
Onderwerping aan de sociale zekerheid : - afschaffing van de hoofdelijke bijdragen voor de kinderbijslagregeling - aanpassing van de bepalingen inzake de onderwerping aan de sociale zekerheid - personen die als animator, leider of monitor tewerkgesteld worden door erkende organisaties die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken : regel van de 25 dagen

ADVIES 1349 van 15.05.2001
Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten

ADVIES 1348 van 15.05.2001
Loon waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald - vrijstelling eurominikit

ADVIES 1347 van 15.05.2001
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 - Loon dat als grondslag dient voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen : uitsluiting van de aan de werknemers toegekende prijsverminderingen

ADVIES 1346 van 26.04.2001
Prioriteiten die aan het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie moeten worden gegeven

ADVIES 1345 van 20.04.2001
Ontwerp van wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers-Ontwerp van wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven

ADVIES 1344 van 20.04.2001
NAP werkgelegenheid 2001

ADVIES 1343 van 30.03.2001
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Mobiliteit

ADVIES 1342 van 15.03.2001
Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Omzetting in Belgisch recht

ADVIES 1341 van 15.03.2001
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

ADVIES 1340 van 15.03.2001
Mobiliteit – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woonplaats en hun werkplaats

ADVIES 1339 van 14.02.2001
Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet

ADVIES 1336 van 06.02.2001
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 jaarlijkse vakantie (punt 7)

ADVIES 1335 van 06.02.2001
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011