Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018

 

ADVIES 2090 van 26.06.2018
Platform voor overleg tussen actoren die betrokken zijn bij het proces van vrijwillige terug-keer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet tot bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

ADVIES 2089 van 26.06.2018
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek met betrekking tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

ADVIES 2088 van 26.06.2018
Evaluatie van de bijzondere regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lonen van de rechtstreekse medecontractant in de bouwsector, zoals voorzien door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

RAPPORT 110 van 26.06.2018
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP - Evaluatie

RAPPORT 109 van 26.06.2018
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden van maart 2017

ADVIES 2087 van 22.05.2018
Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen

ADVIES 2086 van 22.05.2018
IAO - Voorlegging aan het parlement van de aanbeveling nr. 205 betreffende de werkgelegenheid en het waardig werk voor de vrede en de weerbaarheid, goedgekeurd tijdens de 106e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (Genève, juni 2017)

ADVIES 2085 van 22.05.2018
Studentenarbeid - Ratio legis arbeidsrechtelijke studentenregelgeving - Definitie begrip student

ADVIES 2084 van 23.05.2018
Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022 van de NMBS

CAO nr. 103/4 van 29.01.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 46/23 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/38 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsover-eenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk

In het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 heeft de Nationale Arbeidsraad, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten in ondernemingen ingevoerd in verband met de primaire preventie van burn-out. Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen. Dit dossier bevat informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Perscommuniqué van : 26.06.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 15.06.2018 (Burn-out)

Perscommuniqué van : 23.05.2018 (NAR/CRB) - advies 2084

Perscommuniqué van : 27.02.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 21.02.2018 (NAR/CRB) - advies 2075

Perscommuniqué van : 29.01.2018 (NAR/CRB) - advies 2073

Perscommuniqué van : 29.01.2018 (NAR/CRB) - treinkaarten

Perscommuniqué van : 29.01.2018 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011