Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

NIEUWE VACATURES:
1. Aanwerving van een attaché (m/v) voor de studiedienst

2. Aanwerving van een vertaler-revisor (M/V)


INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018


CAO BEDRAGEN
Het op 1 januari 2019 aangepaste bedrag van de borgtocht (cao nr. 41) staat in de rubriek
“cao-bedragen”
(Er wordt geen herwaarderingscoëfficiënt toegepast op 1 januari 2019)


ADVIES 2107 van 27.11.2018
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure

ADVIES 2106 van 13.11.2018
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit –Schooljaar 2018-2019

ADVIES 2105 van 13.11.2018
Zware beroepen – Advies met het oog op de opstelling van een lijst met criteria betreffende blootstelling aan risico's van zwaar werk en verhoging van de leeftijdsvoorwaarde SWT bouwbedrijf, nachtarbeid en zware beroepen

ADVIES 2103 van 23.10.2018
Sociale verkiezingen 2016 - Voorbereiding sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2102 van 23.10.2018
Arbeidsdeal – Versoepeling van de voorwaarden voor de vrijstelling van socialezekerheids-bijdragen voor de op de cao nr. 104 gebaseerde vergoedingen

ADVIES 2101 van 23.10.2018
Bestrijding van de sociale fraude - Uitvoering van een aantal sectorale plannen voor eerlijke concurrentie

ADVIES 2100 van 23.10.2018
IAO - Jaarlijkse opvolging van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-Statuut) - Afschaffing van gedwongen arbeid - Protocol van 2014 bij het verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930

CAO nr. 90/3 van 27.11.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO nr. 108/2 van 24.07.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid

CAO nr. 103/4 van 29.01.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 46/23 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/38 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk

Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018, dat het engagement bevat om te werken rond de burn-outproblematiek, hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad een globale aanpak en een kader uitgewerkt om pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out, die werden opgenomen in hun advies nr. 2.080 van 27 februari 2018, op te zetten.

Met het oog daarop konden ondernemingen en paritaire (sub)comités, van 1 juli tot 15 september 2018, bij de Nationale Arbeidsraad een concreet project indienen om een subsidie te krijgen voor het uitwerken van praktijken voor de primaire en effectieve preventie van burn-out in hun midden.

Er werden 194 aanvragen ingediend door ondernemingen en 8 door (sub)sectoren; dat toont aan dat er in de ondernemingen écht nood is om de primaire preventie van burn-out te verbeteren. De sociale partners verheugen zich bijgevolg over de gekozen aanpak die uitgaat van de wil om de uitwerking van innoverende praktijken en experimenten in het veld te stimuleren, rekening houdend met de specifieke context van elke onderneming en/of (sub)sector.

Perscommuniqué van : 13.12.2018

Perscommuniqué van : 13.12.2018 (BURN-OUT)

Perscommuniqué van : 27.11.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.10.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 25.09.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 25.09.2018 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 24.07.2018 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011