logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 20 december 2016 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

Tijdens die vergadering heeft de Raad verschillende teksten goedgekeurd:

 

1.    Tijdskrediet

 

a.      Om de coherentie tussen het recht op afwezigheid en het recht op uitkeringen voor tijdskrediet opnieuw te herstellen, heeft de Raad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter gesloten tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

 

Vanuit het oogpunt hierover rechtszekerheid en duidelijkheid te creëren op het terrein, heeft de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter het recht op tijdskrediet zonder motief opgeheven en daarnaast het recht op tijdskrediet voor zorgmotieven uitgebreid tot 51 maanden.

 

In dezelfde lijn van coherentie tussen het recht op afwezigheid en het recht op onderbrekings-uitkeringen, worden in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter eveneens nieuwe regels vastgelegd voor de manier waarop reeds opgenomen periodes uit het verleden moeten worden aangerekend op het huidige stelsel.

 

b.     Naast deze twee elementen, worden er in voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter nog een aantal andere punten geregeld:

 

-  een gelijkstelling  van de ontslagcompensatie- en verbrekingsvergoeding voor de tewerk-stellingsvoorwaarde van 24 maanden voor werknemers, die de termijn van die tewerkstellingsvoorwaarde in overleg met hun werkgever inkorten voor een landingsbaan; 

 

-  een oplossing voor werknemers die twee deeltijdse functies combineren bij twee werkgevers, voor zover de som van beide in totaal minstens een voltijdse tewerkstelling omvat, en hun loopbaan met 1/5de wensen te verminderen;

 

-   vanuit de optiek van vereenvoudiging, wordt voor de berekening van de beroepsloopbaan van 25 jaar voor een landingsbaan in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 dezelfde methode ingeschreven als diegene die wordt gehanteerd in de werkloosheidsreglementering. Die gelijkvormige berekeningswijze moet de RVA in staat stellen het beroepsverleden te berekenen en te controleren op basis van maximaal gebruik van gegevens in bestaande databanken.

 

c.     Tegelijk met voornoemde overeenkomst, heeft de Raad het advies nr. 2013 uitgebracht waarin hij de aanpassingen aan de collectieve arbeidsovereenkomst uitlegt.

 

Daarnaast doet hij in dit advies nog voorstellen om het oneigenlijk gebruik van het tijdskrediet en het thematisch verlof voor medische bijstand te voorkomen, zodat de zorgnoden en de beschikbare middelen optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

 

d.     Opdat geen nieuwe discrepantie zou ontstaan tussen het recht op afwezigheid en het recht op onderbrekingsuitkeringen, laat hij de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter gelijktijdig inwerking treden met de in het advies gevraagde gelijkaardige aanpassingen aan de reglementering voor wat de onderbrekingsuitkeringen betreft, en ten laatste op 1 april 2017.

 

Vanaf zijn datum van inwerkingtreding, is de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen die bij de werkgever worden ter kennis gegeven.

 

Overgangsbepalingen worden voorzien voor werknemers die op de datum van inwerkingtreding van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst in een lopend stelsel van tijdskrediet of loopbaanvermindering zitten, die zij hebben opgenomen op basis van de oude regeling.

 

Vandaar dat op de website www.nar-cnt.be voortaan twee gecoördineerde versies te vinden zijn van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, namelijk de overeenkomst die van toepassing is op de lopende stelsels en de nieuwe overeenkomst die van toepassing is op de aanvragen en verlengingsaanvragen vanaf de datum van inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter.

 

2.     De Raad spreekt zich in zijn advies nr. 2.014 gunstig uit over de invoering van ouderschapsverlof waarbij de voltijdse prestaties met 1/10e worden verminderd. Die formule zorgt ervoor dat ouders gedurende maximum 40 maanden een halve dag per week of tweewekelijks een dag kunnen opnemen in het kader van de zorgtaken voor het gezin.

 

      De Raad formuleert in datzelfde advies bovendien uit eigen beweging een oplossing om 1/5e ouderschapsverlof te kunnen nemen ingeval twee deeltijdse betrekkingen waarvan de som overeenstemt met een voltijdse betrekking, worden gecumuleerd.

 

 

3.    De Raad heeft het advies nr. 2.015 uitgebracht over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 2017 met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van onderneming ontslagen werknemers (ondernemingen met industriële of handelsfinaliteit en ondernemingen zonder industriële of handelsfinaliteit) en over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 2017 om het deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de RVA, te dekken voor de werkgevers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is voor tijdelijke werkloosheid.

 

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein