logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben op 20 december 2016 een gemeenschappelijk advies uitgebracht over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2017

 

Naar aanleiding van de tariefverhoging van de treinkaarten die op 1 februari 2017 van kracht wordt, hebben de sociale partners verenigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 20 december 2016 een unaniem advies uitgebracht waarin verschillende thema’s aan bod komen.

De nieuwe beheerscontracten van de NMBS en Infrabel: De sociale partners herhalen hun gemeenschappelijke vragen m.b.t. de nieuwe beheerscontracten van de NMBS en Infrabel en vragen dat hieraan gevolg wordt gegeven.

De commerciële strategie van de NMBS voor het woon-werksegment: De sociale partners betreuren dat vooral de werkgevers en de werknemers bijdragen aan de kosten die verbonden zijn aan investeringen in een dienstverlening van goede kwaliteit op het spoor. Ze vestigen er de aandacht op dat overheidsinvesteringen die het spoorgebruik aanmoedigen nodig blijven, zeker in de huidige maatschappelijke context die gekenmerkt wordt door steeds nijpender wordende mobiliteitsproblemen. In die context vervult de trein, meer bepaald in het kader van het woon-werkverkeer, een specifieke functie van algemeen belang.

De tarieven van de treinabonnementen voor het woon-werkverkeer: De sociale partners nuanceren op een kritische wijze de stiptheidsprestaties van de NMBS waaraan de tariefverhoging van de trajecttreinkaarten vanaf 1 februari 2017 gekoppeld is.

De werkgevers- en werknemersbijdragen aan de prijs van het woon-werkverkeer per trein: De sociale partners vestigen er de aandacht op dat de persoonlijke bijdrage van de werknemers in de kostprijs van het openbaar vervoer zal stijgen van gemiddeld 25% (op 1 februari 2009) tot gemiddeld 32,6% (vanaf 1 februari 2017). Ze vragen bovendien om de onverenigbaarheid tussen artikel 1 van de wet van 27 juli 1962 en CAO 19 octies op te lossen.

De kwaliteit van de dienstverlening van de NMBS: De sociale partners vragen een aantal aanpassingen aan de berekeningswijze van de stiptheidscoëfficiënt waarop thans de tariefaanpassing van de trajecttreinkaarten is gebaseerd. Ze stellen zich bovendien vragen bij de betrouwbaarheid van de resultaten van de enquête die peilt naar de klantentevredenheid van de treinreizigers.

De campuskaarten en schooltreinkaarten: Volgens de sociale partners zouden alle jongeren die alternerend leren en werken, ongeacht hun opleidingsinstelling, de schooltarieven van de NMBS (d.i. zowel de campuskaarten als de schooltreinkaarten) moeten kunnen genieten voor hun woon-schoolverplaatsingen per trein.

Multimodale NMBS-vervoerbewijzen en -tarieven voor het woon-werkverkeer: De sociale partners vragen om door de cel Multimodaliteit van de NMBS geraadpleegd te worden vóór de invoering van nieuwe multimodale tarieven en/of nieuwe multimodale vervoerbewijzen voor het woon-werkverkeer, want dat behoort sinds geruime tijd tot hun bevoegdheidsdomein.

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein