logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 19 juli 2016 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

1.    De Raad heeft in zijn advies nr. 1.988 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming geëvalueerd. Die evaluatie heeft betrekking op het proces en de dynamiek die in de ondernemingen zijn ontstaan alsook op de resultaten die zijn geboekt na de inwerkingtreding van die overeenkomst. In het advies wijst de Raad op het feit dat het behoud en de verhoging van de werkgelegenheid van oudere werknemers een maatschappelijk vraagstuk is waarvoor alle betrokken actoren (werkgevers, werknemers, sociale partners en overheid) verantwoordelijk zijn. In het advies wordt gevraagd dat de inspanningen inzake informatieverspreiding en sensibilisering rond deze problematiek worden versterkt en dat daartoe een campagne wordt gevoerd. Ook wordt gevraagd dat goede praktijken onder de aandacht worden gebracht en worden verspreid. Tevens heeft de Raad het wenselijk geacht om aan de sectoren ook een aanbeveling te richten omtrent de rol die ze ten aanzien van de cao nr. 104 kunnen vervullen.

 

 

2.    Op 7 juni 2013 hebben de Europese sociale partners een actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren goedgekeurd, waarover ieder jaar een uitvoeringsrapport moet worden uitgebracht.

 

Dit jaar brengt de Raad daarover een derde voortgangsrapport uit.

 

In dat rapport wordt melding gemaakt van de acties die zowel op interprofessioneel federaal niveau als op gewestelijk en sectoraal niveau ten gunste van de jongeren werden ondernomen. Het gaat met name over het scheppen van banen alsook over initiatieven inzake stages en opleidingen (onder andere alternerend leren-werken).

 

 

3.    De Raad heeft ook een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten. Het paritair comité nr. 322 voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, heeft namelijk op 19 april 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst over hetzelfde onderwerp gesloten.

 

 

4.    De Raad heeft zich verder uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de flexi-jobs en over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mantelzorgers.

 

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein