Dit is een html-bericht. Krijg je dit bericht onvolledig of onleesbaar in je mailbox surf dan naar http://www.nar-cnt.be
Ce message a été envoyé au format html.
Si vous ne parvenez pas à le lire (message incomplet ou illisible) rendez-vous à l’adresse http://www.nar-cnt.be
logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-narc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

Op 19 juli 2016 hebben de Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) en de Nationale arbeidsraad (NAR) een unaniem advies uitgebracht met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 waarin ze oproepen om:

-  alles in het werk te blijven stellen voor de realisatie van de twee doelstellingen die met de federale diagnostiek worden nagestreefd, nl. enerzijds indicatoren en statistieken aanreiken ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid op verschillende niveaus en, anderzijds, het debat inzake mobiliteit binnen de ondernemingen en openbare instellingen via sociaal overleg aanmoedigen.

-  met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 geen aanpassingen door te voeren die een wijziging van de programmawet van 8 april 2003 impliceren. Zo vragen de Raden bv. om:

-  in deze programmawet geen uiterste datum in te schrijven voor het verzamelen van de gegevens ;

-  de verplichting voor de scholen om de diagnostiek in te vullen niet af te schaffen of te beperken ;

-  de regel die erin bestaat dat tabel 3.2. van de vragenlijst m.b.t. de modale verdeling van de hoofdverplaatsingswijze van de werknemers tijdens hun woon-werkverplaatsing naargelang de postcode van de woonplaats moet worden ingevuld voor tenminste 40% van de werknemers voor elke vestigingseenheid, niet te wijzigen.

-  de communicatie m.b.t. de federale diagnostiek zo veel mogelijk via de e-box te laten verlopen. De e-box is een beveiligde elektronische brievenbus die de instellingen van de sociale zekerheid toelaat documenten en meldingen aan ondernemingen door te geven.

Voorts kondigen de Raden in dit advies aan dat ze een onderzoek zullen wijden aan de federale diagnostiek met als doel na te gaan in welke mate de doelstellingen van de diagnostiek worden gehaald en te kijken of de resultaten van de enquête optimaal worden benut en door wie. Dit onderzoek zal deel uitmaken van een bredere benadering van de mobiliteit en rekening houden met de resultaten van andere werkzaamheden inzake mobiliteit binnen de Raden.

Tot slot vragen de Raden, in afwachting van een adviesvraag over het ontwerp van enquêteformulier 2017, om geen vraag toe te voegen over het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk per verplaatsingswijze. Bijkomende gegevens terzake dienen volgens de Raden immers niet in het kader van de federale diagnostiek te worden verzameld, maar te worden verkregen via het technisch comité voor de preventie van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO).

 

Het advies is gepubliceerd op de website www.nar-cnt.be en www.ccecrb.fgov.be.