logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 7 juni 2016 om 15 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

 

1.    In zijn advies nr. 1.984 heeft de Raad zich uitgesproken over de voorgestelde wets- en regelgevende aanpassingen om uitvoering te geven aan de concrete voorstellen die hij deed in zijn   advies nr. 1.923 van 24 februari 2015 over de problematiek van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem.

 

Die voorstellen van tekst zijn met name bedoeld om een aantal arbeidsrechtelijke principes vast te stellen en de bestaande wettelijke bepaling aan te vullen met nieuwe re-integratietrajecten voor arbeidsongeschikte werknemers.

 

Daartoe heeft de Raad onder meer de principes en concrete voorstellen in herinnering gebracht en uitgewerkt die hij destijds in zijn voornoemde advies had geformuleerd teneinde de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem te bevorderen. Er wordt gewezen op de centrale rol van de werkgevers en de werknemers in de arbeidsrelatie en met name bij de beslissing over de werkhervatting, de aanpassing van de werkpost, alsook op het belang van een vroegtijdig optreden, voor zover het niet voorbarig is, in het proces van de terugkeer naar werk. De Raad heeft andermaal de nadruk gelegd op het feit dat aan het proces de intentie van de betrokken werknemer ten grondslag moet liggen om opnieuw aan het werk te gaan en inspanningen te leveren om aan het werk te blijven, zonder dat noch hij, noch zijn werkgever het volle gewicht van dat proces moet dragen, alsook op het multidisciplinaire karakter van de re-integratieplannen in al zijn aspecten, inzonderheid de respectieve bevoegdheden van de verschillende geneesheren en het goede overleg en de vlotte samenwerking tussen alle betrokken partijen. Bovendien heeft hij gewezen op de gelijktijdige uitvoering van de verschillende delen en op de noodzaak dat zeer snel een oplossing moet worden gevonden voor de financiering van de extra kosten die de nieuwe maatregelen met zich zullen meebrengen, voordat de maatregelen in voege treden.

 

De uitvoering van die maatregelen zal het voorwerp uitmaken van een kwantitatieve en kwalitatieve operationele evaluatie in het overlegplatform tussen actoren die betrokken zijn bij het proces van terugkeer naar werk van de Raad, een jaar na de inwerkingtreding van de koninklijke besluiten en vervolgens op jaarbasis.

 

Het advies is ook bedoeld om uitvoering te geven aan het akkoord van de groep van Tien van 9 december 2015.

 

2.    De Raad heeft zich in zijn advies nr. 1.985 uitgesproken over bepalingen van een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Die bepalingen hebben in het bijzonder betrekking op de elektronische archivering van de elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. De Raad doet in dat verband een concreet voorstel voor een aanpassing van het voorontwerp van wet.

 

3.    De Raad heeft rapport nr. 97 uitgebracht. Het betreft de eerste evaluatie van de Raad over de vooruitgang die de sectoren boeken inzake de harmonisering van de aanvullende pensioenen om zo een einde te maken aan het verschil in behandeling dat berust op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen.

 

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein