logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 13 april 2016 om 11 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

1. De Raad heeft een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 bis gesloten. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht stelt de bepalingen vast krachtens welke van een werknemer een borgtocht mag worden gevraagd, bij gebrek aan een andere collectieve arbeidsovereenkomst die in dergelijke bepalingen voorziet. Het bedrag van de borgtocht wordt vastgesteld naargelang van het jaarloon van de werknemer en wordt jaarlijks aangepast.

 

    Het bedrag van de borgtocht is vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 naargelang het jaarloon niet hoger of hoger is dan 811.000 Belgische frank. Dat bedrag stemt overeen met de loongrens die krachtens artikel 67 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari van toepassing is voor de bepaling van de duur van de proeftijd voor bedienden. Die laatste bepaling werd evenwel op 1 januari 2014 opgeheven door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

 

    De sociale gesprekspartners in de Nationale Arbeidsraad hebben dus beslist om het bedrag van 811.000 Belgische frank te behouden als spilloon, dat voortaan door de Raad wordt vastgesteld als een autonome norm, en om dat bedrag om te rekenen in euro. Ze hebben ook beslist om dat bedrag op 1 januari 2016 aan te passen en om dat laatste bedrag, namelijk 39.824 euro, meteen op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomst. Wat betreft de modaliteiten om dat bedrag aan te passen, zijn de sociale gesprekspartners overeengekomen om een berekeningswijze toe te passen die eigen is aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41. Ze hebben evenwel geoordeeld dat voor die aanpassingsformule moet worden uitgegaan van de aanpassingsformule van artikel 131 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

 

De Raad zal die aanpassing jaarlijks doorvoeren. Het nieuwe bedrag zal worden meegedeeld en worden gepubliceerd op zijn website.

 

2. In zijn advies nr. 1.978 heeft de Raad zich uitgesproken over een wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft.

 

3. De Raad heeft het rapport nr. 95 uitgebracht over de rapporteringsoefening 2016 over de aanbevelingen en de niet geratificeerde verdragen (artikel 19 van het Statuut van de IAO) betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk.

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein