Perscommuniqué

 

 

 

CRB/NAR - advies over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016: enkele gezamenlijke beschouwingen van de sociale gesprekspartners over het nieuwe beheerscontract van de NMBS

 

 

In het kader van de lopende onderhandelingen over de nieuwe beheerscontracten en naar aanleiding van de tariefverhoging van de NMBS-vervoerbewijzen die op 1 februari 2016 van kracht wordt, hebben de sociale gesprekspartners die zitting hebben in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 26 januari 2016 een unaniem advies uitgebracht over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016. In dit advies nuanceren de sociale gesprekspartners enigszins de stiptheidsprestaties van de NMBS waaraan deze tariefverhoging gekoppeld is en vragen ze om de vervoersvoorwaarden van de NMBS aan te passen: alle jongeren die alternerend leren en werken zouden volgens hen, ongeacht hun opleidingsinstelling, de schooltarieven van de NMBS (d.i. zowel de campuskaarten als de schooltreinkaarten) moeten kunnen genieten voor hun woon-schoolverplaatsingen per trein.

 

De sociale gesprekspartners wijzen erop dat het compensatiesysteem voor de vergoeding van reizigers in geval van vertragingen voor de gemiddelde treinreiziger te veel administratie met zich brengt, dat het de deur openzet voor misbruiken en dat het geen soelaas brengt voor de treinreizigers die structureel te laat op hun werk aankomen wegens treinvertragingen.

 

Voorts vragen de sociale gesprekspartners om in het nieuwe beheerscontract van de NMBS onder meer de volgende punten op te nemen:

 

-  het principe van gelijke behandeling inzake tarifering van de halftijdse treinkaarten en de trajecttreinkaarten;

 

-  een regeling die zowel de NMBS als Infrabel responsabiliseert voor een verbetering van de stiptheid van het treinverkeer;

 

-  het principe dat de fod Mobiliteit en Vervoer overleg opzet tussen de NMBS, enerzijds en de CRB en de NAR, anderzijds, alvorens wijzigingen worden aangebracht in de waaier van NMBS-vervoerbewijzen voor het woon-werkverkeer; die wijzigingen kunnen immers gevolgen hebben voor de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van de werknemers. Zo zouden de Raden de NMBS tijdig kunnen wijzen op de eventuele ongewenste (in)directe gevolgen van de geplande wijzigingen voor de werkgevers en de werknemers en zo nodig samen met de NMBS alternatieve oplossingen kunnen zoeken.

 

-  het principe dat bij de berekening van de stiptheidscoëfficiënt, waarop de tariefaanpassing van de trajecttreinkaarten en de schooltreinkaarten is gebaseerd, rekening wordt gehouden met de volgende elementen: de bezettingsgraad van de reizigerstreinen en het tijdstip waarop ze rijden, afgeschafte treinen, de stiptheid in de (belangrijkste) tussenstations van alle reizigerstreinen, de vertragingen die te wijten zijn aan langdurige werkzaamheden en de nadelen die reizigers ondervinden van vertragingen en defecten. Ook vragen de sociale gesprekspartners om bij deze berekening zo veel mogelijk gebruik te maken van internationaal geharmoniseerde maatstaven rond stiptheid zodat een internationale vergelijking mogelijk wordt. Tevens vragen ze om bij de beoordeling van de stiptheidsresultaten rekening te houden met de kwaliteit van het treinaanbod en met de commerciële snelheid.

 

Tot slot vragen de sociale gesprekspartners met aandrang dat tijdens de onderhandelingen over de nieuwe beheerscontracten geen afbreuk wordt gedaan aan de geest van de opeenvolgende interprofessionele akkoorden, waarin de Groep van 10 pleit voor de verduurzaming en de verlenging van de financiering van de overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem met een openbare enveloppe.

 

 

Het advies kan worden geraadpleegd op de website van de Raden.

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be