Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 27 oktober 2015 om 17 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

1. De Raad heeft zich in zijn advies nr. 1. 961 gebogen over de strafrechtelijke sanctionering van cao’s.

 

Bij de invoering van het sociaal strafwetboek door de wet van 6 juni 2010 werd een overgangsregeling voor de strafrechtelijke sanctionering van algemeen verbindend verklaarde cao’s ingevoerd, die afliep op 30 juni 2015. Vanaf 1 juli 2015 wordt een bepaling van een algemeen verbindend verklaarde cao die niet reeds door een artikel van het sociaal strafwetboek wordt gesanctioneerd, bestraft met een sanctie van niveau 1.

 

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de strafrechtelijke sanctionering van de niet-naleving van een belangrijk aantal cao’s van de Raad, vanuit hun bezorgdheid over de naleving van het legaliteitsbeginsel in strafzaken, de strijd tegen de sociale dumping en het respecteren van de regels inzake het collectief overleg.

 

In een verdere fase zullen de sociale partners de strafbaarstelling van de niet-naleving van de andere verplichtingen opgenomen in de cao’s van de Raad en de sectorale cao’s nagaan en beoordelen of de bestaande strafsancties afdoende of nodig zijn.

 

In die optiek heeft de Raad de aanbeveling nr. 25 aan de sectoren gericht zodat de paritaire comités dezelfde oefening doen voor hun eigen cao’s.

 

2. Verder heeft de Raad zich in zijn advies nr. 1.962 uitgesproken over een ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot   bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds.

 

3. Ten slotte heeft de Raad advies nr. 1.963 uitgebracht over de technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

 

 

Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be