Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 24 juni 2015 om 9 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

1. In zijn advies nr. 1.943 spreekt de Raad zich uit over een voorontwerp van programmawet waarin een aantal maatregelen zijn opgenomen inzake de strijd tegen de sociale fraude, namelijk de digitale aanwezigheidsregistratie in de vleessector, de bestrijding van domiciliefraude, de uitbreiding van de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid (ten opzichte van de RSZ en de fiscus) van de hoofdaannemer tot de opdrachtgever en de verdubbeling van de administratieve geldboetes voor fictieve aansluitingen als zelfstandigen. Hij spreekt zich ook uit over de schorsing van de uitkeringen voor gedetineerden, de verlenging van de maatregel inzake de innovatiepremies, wijzigingen in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, en een wijziging inzake de werkbonus.

 

 

2. In zijn advies nr. 1.944 spreekt de Raad zich uit over een voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen, dat tot doel heeft:

 

-   het mogelijk te maken verbruiksgegevens van particulieren systematisch door te zenden van nutsbedrijven en distributienetbeheerders naar de Kruispuntbank van de Sociale   Zekerheid, met het oog op datamining en datamatching in de strijd tegen de sociale fraude, om de controle op de correcte toekenning van sociale prestaties te versterken, in het bijzonder inzake domiciliefraude;

 

-   een aantal maatregelen uit te voeren die specifiek voor de horecasector zijn bepaald in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 en in het plan van aanpak voor de horecasector dat de ministerraad op 6 februari 2015 heeft goedgekeurd, namelijk bijkomende lastenverlagingen in 2015 ten gunste van de horeca door een uitbreiding van het systeem van overuren en de invoering van een systeem van flexi-jobs.

 

 

3. In zijn advies nr. 1.945 spreekt de Raad zich uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft een andere maatregel uit te voeren die specifiek voor de horecasector is bepaald in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 en in het plan van aanpak voor de horecasector dat de ministerraad op 6 februari 2015 heeft goedgekeurd.

 

 

   Het gaat om een aanpassing van de regeling van het gelegenheidswerk in de horecasector  door het contingent voor de werkgever van 100 op 200 dagen te brengen.

 

 

4. De Raad heeft het eenparige advies nr. 1.946 uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit over de werking van de Commissie "Kunstenaars" en het model van de kaart en het visum 'kunstenaars'.

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be