Perscommuniqué

 

 

 

De sociale gesprekspartners zijn het oneens met de ontwerpen voor een nieuw tarievenbeleid van de NMBS

 

Volgens verschillende bronnen onderzoekt de NMBS momenteel kennelijk een piste die erop gericht is de vervoerbewijzen duurder te maken tijdens de spitsuren (d.w.z. van 6 tot 9 uur ‘s morgens en van 15 tot 19 uur ‘s avonds) dan tijdens de daluren. In het licht van deze situatie hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad op 24 juni 2015 een initiatiefadvies uitgebracht, waarin ze hun standpunt, dat ze reeds in januari jl. te kennen hadden gegeven1, bevestigen en nader toelichten.

 

In dit nieuwe advies merken de Raden eensluidend op dat een hogere tarifering van de treinkaarten tijdens de spitsuren verdedigbaar is in het kader van een bedrijfseconomische logica van de NMBS, maar dat die logica niet de bovenhand mag halen in de huidige maatschappelijke context, die wordt gekenmerkt door steeds nijpender wordende problemen met de afstemming tussen het aanbod van en de vraag naar mobiliteit, die nefaste gevolgen hebben voor zowel (het structureel concurrentievermogen van) de economie als de werking van de arbeidsmarkt, het leefmilieu en de volksgezondheid.

 

In datzelfde advies sommen de Raden verschillende redenen op waarom de tarieven van de treinkaarten voor de woon-werkverplaatsingen bij voorkeur niet worden gedifferentieerd in functie van de periode van de dag. Een dergelijke differentiatie:

 

-  zou indruisen tegen de onderliggende filosofie en evenwichten van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 19 octies en van de wet van 27 juli 1962 die ermee samenhangt, en zou de verschillende evenwichten, waarover akkoorden werden bereikt in het kader van interprofessionele akkoorden die sinds 1975 werden gesloten, op de helling zetten. Bovendien zou ze een weerslag kunnen hebben op de CAO’s die op sector- of ondernemingsniveau werden gesloten met betrekking tot de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de werknemers

 

-  zou het vraagstuk doen rijzen met betrekking tot de tenlasteneming van de bijkomende kosten die, volgens de sector-CAO’s of ondernemings-CAO’s, zouden worden gedragen door sommige werknemers en/of werkgevers die niet in het toepassingsgebied van de huidige CAO nr. 19 octies vallen

 

-  zou een bron vormen van ongelijke behandeling tussen werknemers op basis van de arbeidstijdregeling en zou bovendien voor de gezamenlijke belanghebbende partijen tot rechtsonzekerheid kunnen leiden

 

-  zou de werknemers die de langste woon-werkverplaatsingen maken zwaarder treffen. De werknemers die langere trajecten afleggen, maken immers een grotere kans zich in de “tariefspitsuren” te bevinden

 

-  zou werkgevers en werknemers kunnen ontmoedigen om de trein te gebruiken voor het woon-werkverkeer, met name wegens de bijkomende complexiteit van de toepassing van het systeem van tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer van de werknemers die ze zou veroorzaken

 

-  zou indruisen tegen de tendens naar administratieve vereenvoudiging en zou in voorkomend geval extra kosten meebrengen voor de sociale secretariaten en de (HR-diensten van de) bedrijven. De administratieve opvolging van een dergelijk tarievenbeleid zou immers niet alleen bijzonder complex en tijdrovend, maar ook duur zijn, want ze zou het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe toepassingen noodzakelijk maken.

 

Voorts vragen de Raden met aandrang erop toe te zien dat het in overweging genomen tarievenbeleid er niet toe leidt dat de toepassing van het derdebetalerssysteem op de helling wordt gezet en/of complexer wordt gemaakt.

 

Ten slotte vragen de Raden dat ze worden betrokken bij de uitstippeling van het toekomstige tarievenbeleid van de NMBS en achten ze het in dat verband noodzakelijk een ontmoeting te hebben met de voogdijminister van de NMBS.

 

Het advies is gepubliceerd op de website www.nar-cnt.be en www.ccecrb.fgov.be.

 

--------------------

1  In een eensluidend advies dat ze op 21 januari 2015 uitbrachten, hadden de Raden reeds met aandrang gevraagd de tarieven van de abonnementen voor de woon-werkverplaatsingen    (trajecttreinkaarten en halftijdse treinkaarten) niet te differentiëren in functie van de periode van de dag.

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be