Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 27 april 2015 om 17.15 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

1. De Raad heeft acht collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. In het begeleidende advies nr. 1.937 wordt die demarche van de Raad toegelicht.

 

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 bepaalt in het deel "loopbaaneinde" dat de regering "streeft naar een geleidelijke verhoging van de effectieve loopbaanduur, stapsgewijs naar 45 jaar" om het verlaten van de arbeidsmarkt nog verder te vertragen.

 

De regering heeft daartoe het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) willen verminderen door de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden geleidelijk te verhogen.

 

De sociale partners hebben in het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) geen akkoord kunnen bereiken over de voorgelegde ontwerpen van koninklijke besluiten om de problematiek op het stuk van werkloosheid te regelen. Daarna werd erover gediscussieerd in de groep van Tien; die discussies hebben op 17 december 2014 geleid tot een akkoord over een aantal delen met het oog op een amendering van de voornoemde ontwerpen van koninklijke besluiten.

 

Het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, dat op 31 december 2014 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, heeft die regeringsbeslissingen, zoals ze door de sociale partners werden geamendeerd, omgezet met uitwerking vanaf 1 januari 2015.

 

Aangezien de meeste stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag complementair worden geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten, heeft de Raad de collectieve arbeidsovereenkomsten verlengd of aangepast om het voornoemde akkoord van de groep van Tien uit te voeren.

 

Die collectieve arbeidsovereenkomsten hebben betrekking op:

 

het algemene stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tricies sexies);

 

het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen (collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 111 en nr. 112);

 

het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113);

 

het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114);

 

het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 115 en nr. 116);

 

het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117).

2. In uitvoering van het Regeerakkoord van 9 oktober 2014, voorziet het koninklijk besluit van 30 december 2014 dat de leeftijdsgrens voor een landingsbaan vanaf 1 januari 2015 van 55 jaar op 60 jaar wordt gebracht. Hierop worden in voornoemd koninklijk besluit uitzonderingen voorzien voor werknemers tewerkgesteld in ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden en werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar of werknemers die tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep, voor wie de leeftijdsgrens van 55 jaar op 1 januari 2015 stelselmatig wordt verhoogd tot 60 jaar op 1 januari 2019.

 

Van dit voorziene tijdspad kan, volgend voornoemd koninklijk besluit, in uitvoering van het akkoord van de Groep van Tien van 17 december 2014, worden afgeweken, indien de Nationale Arbeidsraad hierover, voor de periode 2015-2016, een bij koninklijk besluit algemeen verbindende kader-cao afsluit die sectoren en ondernemingen, onder bepaalde voorwaarden, moet toelaten in uitvoering hiervan de leeftijdsgrens in een collectieve arbeidsovereenkomst op 55 jaar te behouden voor werknemers met een lange loopbaan, een zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

In uitvoering hiervan, heeft de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 gesloten tot vaststelling van het interprofessioneel kader, voor 2015-2016, voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

Daarnaast heeft hij, in uitvoering van hetzelfde akkoord van de Groep van Tien, waarin in het kader van de finalisering van de eerste fase van de harmonisering van de statuten arbeiders- bedienden, voorzien wordt in een gelijkstelling van de ontslagcompensatievergoeding voor de berekening van de loopbaanvoorwaarde voor landingsbanen, ook nog de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 bis afgesloten waarin dergelijke gelijkstelling van de ontslagcompensatievergoeding wordt ingeschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

 

Tegelijkertijd met het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomsten, heeft hij eveneens advies nr. 1.938 uitgebracht waarin enerzijds de gevolgen van beide collectieve arbeidsovereenkomsten worden besproken en waarin anderzijds een aantal voorstellen worden gedaan tot verbetering van het koninklijk besluit van 30 december 2014.

 

3. De Raad heeft zich in zijn advies nr. 1.936 gunstig uitgesproken over een koninklijk besluit dat tot doel heeft uitvoering te geven aan het sociaal akkoord van 30 januari 2015, waarin is bepaald dat het nieuwe plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 3.200 euro zal bedragen op 1 januari 2016.

 

Om de zekerheid te hebben dat een plafond van 3.200 euro effectief van toepassing is vanaf 1 januari 2016 vraagt de Raad evenwel dat, samen met de goedkeuring van het koninklijk besluit dat hem is voorgelegd, de regering de nodige initiatieven neemt met het oog op de aanpassing in de wet van het huidige plafond van 3.100 euro

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be