Dit is een html-bericht. Krijg je dit bericht onvolledig of onleesbaar in je mailbox surf dan naar http://www.nar-cnt.be
Ce message a été envoyé au format html.
Si vous ne parvenez pas à le lire (message incomplet ou illisible) rendez-vous à l’adresse http://www.nar-cnt.be
 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben een gemeenschappelijk unaniem advies uitgebracht over Welvaartsvastheid 2015-2016 – Generatiepactwet – Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Volgens de artikelen 5, 6, 72, 73, 73 bis en ter van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact dienen de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen zich om de twee jaar uit te spreken over de verdeling en de omvang van de financiële middelen bestemd voor de welvaartsaanpassing van de inkomensvervangende uitkeringen en de sociale bijstand.

Teneinde te voldoen op de vraag die de wet voorlegt, hebben de Raden en het Algemeen Beheerscomité op 24 maart 2015 hun gemeenschappelijk advies nr. 1.935 uitgebracht, waarin zij, in uitvoering van het sociaal akkoord van 30 januari 2015, voorstellen doen tot invulling van de tijdens de op 15 januari 2015 door de regering in ontmoeting met de Groep van Tien vastgelegde welvaartsenveloppe van 319,5 miljoen euro voor 2015 en 627,2 miljoen euro voor 2016.

 

Het advies is gepubliceerd op de website www.nar-cnt.be en www.ccecrb.fgov.be.