Perscommuniqué

 

 

 

In het vooruitzicht van de onderhandelingen over het nieuwe tarievenbeleid dat zal worden opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst van de NMBS, hebben de sociale gesprekspartners die zitting hebben in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad op 21 januari 2015 een initiatiefadvies uitgebracht. In dat advies stellen ze de basisprincipes vast waarop het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS volgens hen zou moeten steunen. Die principes strekken ertoe dat de kosten van de woon-werkverplaatsingen geen belemmering zouden vormen voor de keuze van een baan of voor de geografische mobiliteit, en evenmin enige bron van discriminatie tussen de werknemers zouden vormen.

 

De Raden houden een pleidooi voor een nieuw tarievenbeleid van de NMBS dat de mensen aanmoedigt om zich met de trein te verplaatsen, en dat bijgevolg mee een bijdrage levert tot de vermindering van de steeds nijpender wordende congestieproblemen, die nefaste gevolgen hebben voor zowel de economie als de werking van de arbeidsmarkt, het leefmilieu en de volksgezondheid. Daartoe roepen ze de verschillende bevoegdheidsniveaus op erover te waken dat hun beleidslijnen onderling in samenhang zijn en elkaar niet opheffen.

 

De Raden wensen geen differentiatie van de tarieven van de abonnementen voor de woon-werkverplaatsingen (trajecttreinkaarten en halftijdse treinkaarten) in functie van het uur van de dag en/of van de bezettingsgraad van de spoorlijn. Dergelijke vormen van differentiatie zouden immers leiden tot discriminatie van werknemers op basis van hun werkuurregeling of van hun woonplaats. De Raden pleiten ervoor dat jongeren die alternerend leren en werken, ongeacht hun opleidingsinstelling, de schooltarieven van de NMBS kunnen genieten. Ze pleiten ook voor een gelijke behandeling inzake de tarifering voor de halftijdse treinkaarten (halftijdse werknemers) en de trajecttreinkaarten (voltijdse werknemers). 

  

Volgens de Raden zou dat nieuwe beleid enerzijds tegemoet moeten komen aan de behoefte aan stabiliteit in de werknemers- en werkgeversbijdragen aan de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer en administratief beheerbaar moeten zijn, en anderzijds voldoende dynamisch moeten zijn om te kunnen inspelen op de gewijzigde mobiliteitsbehoeften die voortvloeien uit de maatschappelijke ontwikkelingen (co-ouderschap) en de beleidsevoluties inzake mobiliteit (mobiliteitsbudget).

 

 

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be